สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย EXCEL แบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2741

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย EXCEL แบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

• งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน
• วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนและวิเคราะห์กระแสเงินสด
• ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์โดยใช้Excel พร้อมวิธีการนําเสนอให้น่าสนใจ
• การวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน

วิทยากรโดย  ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน (Statement of financial position : Current Assets)
2. การวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน (Income Statement analysis)
3. มูลค่าสินค้าคงเหลือสําหรับงบแสดงฐานะการเงิน (Valuing Inventories for the Statement of financial position)
4. วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนและวิเคราะห์กระแสเงินสด (Working Capital and Cash Flow Analysis)
5. การวิเคราะห์งบการเงิน (Statement Analysis)
6. วิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis)
7. คําศัพท์ที่นักวิเคราะห์ธุรกิจหรือนักลงทุนควรทราบ
8. การประยุกต์ใช้Excel ในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ
9. ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์โดยใช้Excel พร้อมวิธีการนําเสนอให้น่าสนใจ
10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba