ปิดบัญชีคราวนี้จะบริหารอย่างไรดีกับสินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 21/2773

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ประเด็นปัญหาด้านการบัญชี

- เทคนิคจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคล้องกับระบบบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่มักเกิดข้อผิดพลาดประจำ

- ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทางออกที่ถูกต้อง

- แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชี Stockสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้าต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

- รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

- ขั้นตอนการตัด Stock ที่ถูกต้องและแม่นยำ

- การซื้อสินค้าโดยที่มีของแถมมา ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

- เมื่อมาตรวจพบสินค้าที่เกิน จากการที่นับ Stock สินค้าแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

2. ประเด็นปัญหาด้านบัญชีภาษีอากร

- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

- การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

3. ประเด็นปัญหาด้านการควบคุมภายใน

- การบันทึกและการตัด Stock กรณีสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ

- การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาด

- ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

- การตรวจแบบสุ่มตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ

- ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร

- ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี

- ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

4. ประเด็นการบริหารสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบคงเหลือ

- หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

- การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร

- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

- เมื่อสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง ต้องทำอย่างไร

- อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติอย่างไร

- อัตราของเสียที่เกินกำหนด จะต้องบันทึกต้นทุนอย่างไรในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

5. เทคนิคการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba