สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้

รหัสหลักสูตร : 21/2275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจำแนกลักษณะของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

2. สรุปหลักการของ มาตรฐานการบัญชี (TAS) ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า

3. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า

- การจัดประเภทสัญญาเช่า

- การรับรู้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก

- แนวทางการประเมินการจัดประเภทของที่ดินและอาคารว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานแต่ละรายการ ข้อพิจารณาที่สำคัญ

- หลักการปันส่วนให้กับที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร

- การบันทึกสัญญาเช่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า

- ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอย่างไร

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก

- เกณฑ์การปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า

- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทำสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่า

- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

5. ผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน

6. การบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน (Sale - Leaseback) ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

7. สรุปหลักการของ TFRS 16 – Leases ที่จะมีผลบังคับใช้และความแตกต่างจาก TAS 17 ฉบับปัจจุบัน

- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน

- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

8. ตัวอย่างการบันทึกรายการสัญญาเช่า ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต - TFRS 16 – Leases

9. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลง

10. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการนำ TFRS 16 มาใช้

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba