แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นสำคัญการวางระบบบัญชีทรัพย์สิน
1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
6. สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
7. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร
8. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
9. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
10. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง
11. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาที่ใช้งาน
12. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร
13. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
15. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
16. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การขายสินค้าและบริการ
17. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
18. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์
19. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
20. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
21. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
22. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
23. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
24. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
25. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
26.การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่นภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
ประเด็นสำคัญในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
27. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
28 .การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องคิดอย่างไร
29. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
30. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
31. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock
32. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด
33. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน
34. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม
35. กรณีคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาผิดพลาด ต้องปฏิบัติอย่างไร
36. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร
37. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา
38. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร
39. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าจะต้องลงบัญชีอย่างไร
40. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา
41. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร
42. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์
43. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
44. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีสินทรัพย์
45. การเดินสายโทรศัพท์ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการติดตั้งรายการดังกล่าวถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
46. ค่าซ่อมแซมอาคารปรับปรุงอาคารปูกระเบื้องเดินท่อประปาถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
47. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
48.การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
49. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
50.การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
51.การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
52. จุดสำคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการใน ภงด.50 จากการใช้สิทธิ์ และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ
53.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาซื้อสินทรัพย์ใหม่
54. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba