เทคนิคการออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี (144 เทคนิค)

รหัสหลักสูตร : 21/1148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี (144 เทคนิค)

 • เตรียมรับมือการตรวจใบกํากับภาษีของสรรพากร ตรวจจริง!! ปรับหนัก!!
 • Update การจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice and e-Receipt
 • รวมประเด็นปัญหาการออกและใช้ใบกํากับภาษีทุกประเภท

หัวข้อสัมมนา

 1. Workshop การตรวจสอบใบกํากับภาษี

 2. รูปแบบใบกํากับภาษีมีกี่ประเภท

 3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ออกใบกํากับภาษี

  • อย่างไรจึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • การเป็นตัวแทนขายจะต้องออกใบกํากับภาษีในนามใคร

  • กรณีเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศจะต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร

  • บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าเป็นครั้งคราวจะต้องออกใบกํากับภาษี หรือไม่

  • ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยังประกอบกิจการอยู่ต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 4. 15 จุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกํากับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ

 5. ใช้ตรายางประทับคําว่า “ต้นฉบับ” ได้หรือไม่

 6. ใบกํากับภาษีระบุชั้นของอาคารผิดไปใช้ได้หรือไม่

 7. การออกใบกํากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์

  • ลูกค้าทําใบกํากับภาษีหาย Re-print ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่

  • ใบกํากับภาษีพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ต้องมีคําว่าเอกสารออกเป็นชุดหรือไม่

 8. โรงพิมพ์ทําใบกํากับภาษีไม่ครบถ้วนควรทําอย่างไร

 9. การขายสินค้า/ให้บริการกรณีใดบ้างที่ไม่มีหน้าที่ออกใบกํากับภาษี

 10. ฝากขายสินค้าต้องออกใบกํากับภาษีเมื่อใด

 11. ปัญหาการออกใบกํากับภาษีของธุรกิจรับจ้าง

  • จ้างซ่อมรถเปิดใบกํากับภาษี แยกเป็นค่าซ่อมกับค่าอะไหล่

  • เปิดใบกํากับภาษี 2 ใบ เป็นค่าวางระบบกับค่าสินค้าได้หรือไม่

  • ค่าซ่อมรถแยกใบกํากับภาษีเป็น 2 บริษัท

 12. กรณีใดบ้างที่ถือเป็นการขายแต่ไม่ต้องออกใบกํากับภาษี

 13. ส่งสินค้าทางรถจะออกใบกํากับภาษีวันไหน

 14. ลูกค้าไม่ต้องการใบกํากับภาษีจะออกให้คนอื่นได้หรือไม่

 15. ลายมือชื่อในใบกํากับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่

 16. ใบกํากับภาษีซื้อฉีกขาดตรงลายเซ็นผู้อนุมัติใช้ได้หรือไม่

 17. ใบกํากับภาษีออกโดยไม่มีลายเซ็นผู้ออกได้หรือไม่

 18. ปัญหาใบกํากับภาษีกรณีรับชําระด้วยเช็ค

  • ลูกค้าออกเช็คใหม่แทนใบเดิมที่ขึ้นเงินไม่ได้ต้องออกใบกํากับภาษีอีกหรือไม่

  • เช็คลงวันที่ย้อนหลังจะลงวันที่ใดในใบกํากับภาษี

 19. กรณีรับชําระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตสิ้นวันจะออกใบกํากับภาษีรวมกันใบเดียวได้หรือไม่

 20. แจกสินค้าให้ลูกค้า สินค้าขาด Stock จะต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 21. ลูกค้าไม่ให้ชื่อที่อยู่ออกใบกํากับภาษีต้องทําอย่างไร

 22. ลูกค้าชําระเงินเกินโดยให้หักกับการส่งสินค้าในครั้งต่อไปต้องออกใบกํากับภาษีอย่างไร

 23. ตัด Stock และออกใบกํากับภาษีปลายเดือน แต่ส่งของต้นเดือนได้หรือไม่

 24. ออกใบกํากับภาษีก่อนส่งมอบสินค้าได้หรือไม่

 25. ออกใบกํากับภาษีชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่เป็นภาษาไทยได้หรือไม่

 26. ใบกํากับภาษีออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินถ้าเครื่องเสียจะออกด้วยระบบ Manual ได้หรือไม่

 27. 7 ปัญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีของสํานักงานใหญ่และสาขา

 28. หลักเกณฑ์ของการจัดทําเอกสารออกเป็นชุด

  • ใบกํากับภาษีเป็นสําเนาไม่มีคําว่า “เอกสารออกเป็นชุด”ผิดหรือไม่

 29. ปัญหาในการออกใบกํากับภาษีกรณีส่งเสริมการขาย

  • การให้ส่วนลดทันทีที่ขายหมายความว่าอย่างไร

  • ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามเป้าออกใบกํากับภาษีอย่างไร

  • การให้ส่วนลดออกใบกํากับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่

  • กรณีชําระเงินเร็วจะให้ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคิดจากฐานใด

  • แถมพร้อมขายออกใบกํากับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่

  • ซื้อ 1 แถม 1 ได้หรือไม่

  • ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่จะออกใบกํากับภาษีอย่างไร

  • แถมสินค้าพร้อมขายของแถมหมดทําอย่างไร

  • แจกทองคําต้องคํานวณเสีย VAT จากราคาใด

  • 5 ประเด็นกับสินค้าต้องห้าม

 30. ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่

 31. อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาในการออกใบกํากับภาษี

  • ตกลงชําระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร

  • จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใดในการออกใบกํากับภาษี

  • ออกใบกํากับภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่

  • วันที่ในใบกํากับภาษีกับวันที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ตรงกันได้หรือไม่

 32. ขายส่งออกสินค้าจะใช้ราคาใดในการออกใบกํากับภาษี

 33. การออกและใช้ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

  • นําไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

  • ใช้ลงรายงานภาษีขายอย่างไร

 34. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

  • ออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

  • หนึ่งใบอ้างอิงถึงใบกํากับภาษีหลายใบได้หรือไม่

  • คํานวณราคาสินค้าสูงไปต้องออกใบลดหนี้หรือยกเลิกใบกํากับภาษี

  • ใบลดหนี้ค่าบริการมีผลต่อภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

  • ใบลดหนี้มีรายการไม่ครบใช้ได้หรือไม่

  • ได้รับใบลดหนี้คนละเดือนกับเดือนที่ระบุในใบลดหนี้ใช้ได้หรือไม่

  • กําหนดเงื่อนไขกับลูกค้าถ้าทําเป้าขายได้จะลดหนี้ให้ออกใบลดหนี้ VAT ได้หรือไม่

 35. ใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้สูญหาย การออกใบแทนต้องแจ้งความ หรือไม่

 36. 5 ประเด็น การจําหน่ายจ่ายโอนที่ไม่รวมเป็นฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 37. การออกใบกํากับภาษีล่าช้ามีความผิดหรือไม่
 38. ออกใบกํากับภาษีแล้วลืมส่งมอบให้ลูกค้าจนเกิน 6 เดือนผู้ซื้อไม่ยอมรับ จะออกใบใหม่ได้หรือไม่
 39. กิจการมีทั้ง VAT และ NON VAT ใช้ใบกํากับภาษีร่วมกันได้หรือไม่
 40. วิธีพิสูจน์ใบกํากับภาษีปลอม
 41. 10 ประเด็น ใบกํากับภาษีที่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
 42. 7 ประเด็น กับการออกและรับใบกํากับภาษีที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
 43. 10 Case Studies
 44. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba