ประเด็นสำคัญสำหรับการบริหารและการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2194

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นสำคัญสำหรับการบริหารและการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความสำคัญของการตัดสินใจ
1.2 ความสำคัญของข้อมูลในการตัดสินใจ
1.3 กระบวนการของการตัดสินใจที่ดี

2. ลักษณะของต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
2.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (Relevant Cost)
2.2 ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost)
2.3 ต้นทุนจม (Sunk Cost)
2.4 ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost)
2.5 ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Cost)
2.6 ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หรือต้นทุนส่วนแตกต่าง (Differential Cost)

3. ความหมายและความเป็นมาของระบบลีน (Lean)
3.1 ความหมายของระบบลีน (Lean)
3.2 ความเป็นมาของระบบลีน (Lean)

4. หลักการ 5 ประการของลีน (5 Leans Principles)
4.1 การนิยามคุณค่า (Value Definition)
4.2 การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis)
4.3 การไหล (Flow)
4.4 การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull)
4.5 ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

5. ประเภทของความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste or MUDA)
5.1 การผลิตที่มากเกิน (Overproduction)
5.2 การรอคอย (Waiting)
5.3 การขนส่ง (Transportation)
5.4 กระบวนการที่ทำแล้วไม่เกิดคุณค่า (Non Value Added Processing)
5.5 สินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Excess Inventory)
5.6 ของเสีย (Defects) หรือ บริการผิดพลาด
5.7 การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion)

6. การประยุกต์ใช้ระบบ Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการบริหารและใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจ

6.1 การนำ Lean ไปใช้ในกระบวนการทำงาน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการระบบ Lean
6.3 ข้อดีและข้อเสียของการจัดการระบบ Lean

7. ปัญหาที่ผู้บริหารต้องทำการตัดสินใจ
7.1 กรณีการทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์เช่าหรือซื้อ
7.2 กรณีการตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการและการทบทวนราคา
7.3 กรณีการเพิ่มหรือลดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จุดที่ต้องระมัดระวังและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนใช้ตัดสินใจเลือกดำเนินงานที่มีผลกำไรมากที่สุด

9. การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10. การบริหารจัดการต้นทุนและกลยุทธ์เพื่อให้กิจการประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

11. การสร้างมูลค่าเพิ่ม มีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการต้นทุนและการตัดสินใจ

12. กลยุทธ์การเลือกใช้ข้อมูลทางการบัญชีมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับ
องค์กรเพื่อจัดการ

12.1 งานด้านการตลาด
12.2 งานด้านการขาย
12.3 งานด้านคลังสินค้า

13. กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เมื่อมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตกอยู่ในภาวะวิกฤต หรือภาวะเฟื่องฟู

14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba