เตรียมความพร้อมสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเมื่อเปลี่ยนเเปลงมาตรฐาน NPAEs (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4121

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. 1. หลักการเตรียมพร้อมพร้อมเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

2. 2. ข้อกำหนดโดยรวมสำหรับมาตรฐาน NPAE ที่ต้องระวังในปัจจุบัน

3. 3. รายการทรัพย์สินที่ต้องแยกรายการในบัญชีแยกประเภทมีอะไรบ้าง

4. 4. การทำความเข้าใจการตีราคาทรัพย์สินที่สำคัญ

5. 5. มาตรฐานการบัญชี NPAE ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6. 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงงบการเงินสำหรับกรณีการเปลี่ยนมาตรฐานจาก NPAE สู่ PAE สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7. 7. อสังหาริมทรีพย์เพื่อการลงทุน คืออะไร และมีผลอย่างไรกับ NPAE และ PAE

8. 8. แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ค่าเช่า และประกาศ ท.ป. 1/2528

9. 9. ข้อพิจารณาในอนาคตสำหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน

10. 10. การบัญชีที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11. 11. ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่ต้องทราบในการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้ค้างจ่าย

12. 12. การพิจารณาประมาณการทางบัญชีและวิธีการทบทวน พร้อมตัวอย่างที่สำคัญสำหรับผลประโยชน์พนักงานปรับปรุงใหม่

13. 13. ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า

14. 14. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม NPAE และระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

15. 15. การเปิดเผยรายการที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า

16. 16. ข้อพิจารณาสำหรับการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญกรณีบริษัทอยู่ในต่างประเทศหรือเตรียมพร้อมเข้าตลาดฯ

17. 17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

1

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba