การวิเคราะห์กระแสเงินสด การจัดทำ และการใช้งบกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2184

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์กระแสเงินสด การจัดทำ
และการใช้งบกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552,2558,2559) และ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

2.งบกระแสเงินสดกับงบประมาณเงินสดความเหมือนและความแตกต่าง ที่นักบัญชีต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.งบกระแสเงินสดและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดในมิติต่าง ๆ

4.คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ ที่พร้อมสำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน ธุรกิจ

5.รูปแบบและเทคนิคการจัดทำงบกระแสเงินสด

6.ข้อผิดพลาดในการจัดทำงบกระแสเงินสด ที่มักเกิดขึ้น

7.ปัญหาการจำแนกกิจกรรม ที่นักบัญชีจะต้องจำแนกให้ถูกต้อง

8.รายการที่ไม่กระทบเงินสดและการเปิดเผยข้อมูลที่นักบัญชีต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นพิเศษ

9.WORK SHOP การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10.เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการวัดค่าและ
อัตราส่วนข้อมูลของงบกระแสเงินสด ช่วยให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของสภาพ

11.คล่องของกิจการ และความสามารถในการดำเนินงานอย่างไร

12.การประเมินคุณภาพของดอกเบี้ยรับ

13.การประเมินคุณภาพกำไร

14.การประเมินความเพียงพอของกระแสเงินสด

15.การประเมินความสามารถในการจ่ายคืนหนี้

16.การประเมินความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

17.Case Study การจัดทำ และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์

18.วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินในกิจการเดียวกัน หรือต่างกิจการ

19.การวัดค่าอัตราส่วนจากกระแสเงินสดถูกนำมาใช้เพื่อการประเมินมูลค่าของกิจการ กรณีคุณต้องการเสนอขาย
ธุรกิจหรือ Offer ให้กับบุคคลภายนอก

20.เคลียร์ประเด็นปัญหาที่พบหลังการจัดทำ cash flow พร้อมแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

21.ระวังภาพ "ลวง" ของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่ไม่ได้มาจากความสามารถในการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ

22.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba