การบริหารจัดการงานบุคคล สำหรับ HR มือใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/7101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 14,980 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 17,120 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• จุดประกาย...ความคิด การทำงานในบทบาท “HR”ให้ทันยุคทันสมัยตรงใจผู้บริหาร
• ยกระดับ...ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก “HR มือใหม่” สู่การเป็น “HR มืออาชีพ”
• เตรียมตัวอย่างไร? ต้องรู้อะไร? เมื่อต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายจากตำแหน่งงานอื่นก้าวสู่การทำงานในบทบาทของHR
• สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้างการบริหารค่าตอบแทนการเป็นเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
• สาเหตุที่การบริหารงาน HR “ล้มเหลว” ไม่ได้งาน ไม่ได้ใจเป็นเพราะอะไร? และจะแก้ไขได้อย่างไร?


วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Module 1 : กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
1. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง ?
2. ระบบค่าตอบแทนประกอบด้วยอะไรบ้าง?
• ค่าตอบแทนทางตรง
• ค่าตอบแทนทางอ้อม
3. หลักการการบริหารค่าจ้าง
4. นักบริหารค่าตอบแทนคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร และมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง
5. กลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนเป็นอย่างไร
6. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง และวิธีการแก้ไขควรทำอย่างไร
7. กลยุทธ์การกำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิกรณี ผู้สมัครจบใหม่และกรณีผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงาน
8. โครงสร้างเงินเดือนกับโครงสร้างค่าจ้างต่างกันอย่างไร
9. การประเมินค่างาน (Job Evaluation – JE) คืออะไร องค์กรจะประเมินค่างานได้อย่างไร
10. การประเมินค่างาน และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สัมพันธ์กันอย่างไร
11. โครงสร้างเงินเดือน กระบวนการและกิจกรรมในการทำ โครงสร้างเงินเดือนมีอะไรบ้าง
• ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง เงินเดือน
• วิธีการประเมินค่างาน และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน สัมพันธ์กันอย่างไร และมีวิธีการอย่างไร
• การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเงินเดือนและ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือน
• Broadband คืออะไร เหมาะกับองค์กรแบบไหน?
• สูตรและศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือน
12. เมื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
13. แนวคิดและสูตรที่ใช้ในการปรับเงินเดือนเชิงกลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพและลดปัญหาระหว่างคนเก่า-คนใหม่
14. ประเด็นและกรณีศึกษาน่ารู้เกี่ยวกับ “เงินเดือน” และ “ค่าจ้าง” ที่ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรพลาด


Module 2 : เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์
1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหารับสมัครทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก
2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร
5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ
7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ
8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ
9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ
10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

Module 3: ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร
1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร
2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
4. วิธีการพัฒนาบุคลากรและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของแต่ละวิธี
5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)
7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร


Module 4: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้
2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง
5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน
7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน
8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)
9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
10. การเลิกจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba