ครบเครื่อง เรื่องการบริหารงาน HR เพื่อความท้าทายในการก้าวสู่ HR 4.0

Course Code : 21/7104

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

1. ความท้าทายของ HR ที่จะเกิดขึ้นในยุค HR 4.0
1) HR จะต้องเตรียมตัวอย่างไร? เพื่อสร้างศักยภาพ รับความท้าทาย
2) HR จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานอย่างไร?
3) HR จะช่วยองค์กรและพนักงานอย่างไร? คนที่จะรอดได้ในสถานการณ์แบบนี้ต้องมีลักษณะเช่นใด?
2. บทบาทที่สําคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก้าวสู่ยุค HR 4.0
1) ทำ SWOT Analysis ตนเองเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
2) เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนในทุกสถานการณ์ โดยยึดหลัก “สิ่งที่แน่นอน คือ ความไม่แน่นอน”
3) การบริหารจัดการพนักงาน : รักษาพนักงานที่เก่งและเหมาะสม ➤ พัฒนาพนักงานที่เกือบเก่งและ เหมาะสม ➤ บริหารจัดการพนักงานที่ไม่เก่งและไม่เหมาะสม
3. หลักการ การบริหารจัดการสําหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1) การ “หา” คนที่เหมาะสมเข้ามาในองค์กร
2) การ “พัฒนาและรักษา” คนที่เหมาะสม
3) การ “ใช้ประโยชน์สูงสุด” คนที่เหมาะสม
4) การ “จาก” กันด้วยดี
4. ทําความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด กระบวนการบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการ…สําหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1) Manpower Planning (การวางแผนกำลังคน)
2) Recruitment (การสรรหา)
3) Selection (การคัดเลือก)
4) Orientation (การปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
5) Probation (การทดลองงาน)
6) Permanent Employee (พนักงานประจำ)
7) Training & Development (การฝึกอบรม และพัฒนา)
8) Succession Planning (การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน/แผนสืบทอดตำแหน่ง)
9) Compensation & Benefits (การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
10)Performance Appraisal/Evaluation (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
11) Employee Relation Management (ERM) (การบริหารแรงงานสัมพันธ์)
12) HRIS : Human Resource Information System (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
13)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯลฯ
5. Workshop : การบริหารจัดการงาน HR
6. ถาม-ตอบ ปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

Location

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Phone :
02 238 0230
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba