เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

Course Code : 21/7241

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • เหตุและปัจจัยหลักที่มีผลให้การสื่อสารและการประสานงานมีความสําคัญอย่างสูง ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมกรณีศึกษาตัวอย่าง
 • ความแตกต่างของการสื่อสารและการประสานงาน
 • ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบหรือปัญหาจากการสื่อสาร ประสานงานในมิติและแง่มุมต่างๆ ที่สําคัญ

 

 

หัวข้อสัมมนา

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารและกระบวนการติดต่อสื่อสารพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • ปัญหาผู้สื่อสารและผู้รับสาร
 • ปัญหาทัศนคติ
 • ปัญหาจากลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลที่สื่อสาร
 • ปัญหาจากศิลปะและจิตวิทยาในการสื่อสาร
 • ปัญหาสภาพแวดล้อม โอกาสและจังหวะเวลาในการสื่อสาร
2. หลักการเทคนิควิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลประเภทต่างๆ
4. ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารผ่านSocial Media 

เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.หลักและความสําคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน
2. ลักษณะความขัดแย้งปัญหาในกระบวนการประสานงาน และผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน
การเลือกใช้เครื่องมือการประสานงาน
(การประสานงานที่เป็นหนังสือทางการและกึ่งทางการ, ประสานงานโดย การสนทนาแบบพบหน้า, การประสานงานผ่านตัวแทน, การประสานงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ไม่สอดคล้อง เหมาะสม
 • การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
 • ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล และกระบวนการการรับ-ส่งข้อมูล
 • การเพิกเฉยและการหลงลืม
 • การไม่ได้รับของร่วมมือจากเหตุปัจจัยต่างๆ
4. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินผู้ที่จะต้องประสานงานด้วย เพื่อเลือกวิธีและเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม
 • เทคนิคการประสานความสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และการกำหนดบุคลิกภาพในการสื่อสารที่เหมาะสม
 • 5 Action ที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร (ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร, การตอบสนอง, การประสานแจ้ง ความคืบหน้า, การรายงานผล และการประเมินผล)
 • เทคนิคการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในการบริหารจัดการการประสานงาน
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

Instructor

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ดร.อาทิตา ชูตระกูล

Location

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Phone :
02 238 0230
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba