การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

Course Code : 21/7252

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D
(Analytical & Problem Solving by 8D)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะ
ความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มี
ความสำคัญยิ่ง ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร สิ่งหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็น เชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด
คือ ความกลัว ปัญหาของบุคลากร จนทำให้บุคลากรขาดความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ
ที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้
องค์กร พลาดโอกาสใหม่ๆ ที่อาจจะนำไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่งการจัดการและ
การแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจ
ขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอน
การแก้ปัญหาแบบขั้นต่อขั้น ทันทีที่พบปัญหาโดยเน้นการป้องกันการเกิดซ้ำปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)”
และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8D รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยใน
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงานเชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด
หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

วิทยากรโดย อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

หัวข้อสัมมนา

Module 1: Discovery
• ปัญหาคืออะไร และอะไรคือปัญหาขององค์กรในปัจจุบัน
• การจัดหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต้
• ขั้นตอนและวิธีการนำ 8D (8 Disciplines) มาประยุกต์ใช้
D1 - จัดตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the team)
D2 - ทำความเข้าใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem)
D3 - วางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหาเพื่อให้เกิดผลชั่วคราวปฏิบัติและทวนสอบ (Implement and
Verify Short Term Corrective Actions)
D4 - หาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง (Define and Verify Root Causes)
D5 - ทวนสอบการปฏิบัติการแก้ไข (Verify Corrective Actions)
D6 - ปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่สาเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)
D7 - วางมาตรการการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
D8 - แสดงความยินดีกับคณะทำงาน (Congratulate Your Team)
• อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษา

Workshop : การแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงด้วย 8D
• แนวความคิดการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
• ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์
• หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเป็น

Module 2: Dream
• นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับผลกระทบที่ได้รับ เพื่อหาทางออกของปัญหา หรือกำหนดเป็นสิ่งที่เราอยาก
จะให้ปัญหานี้หายไปในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking)
ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนวิเคราะห์มิติของ
การเปลี่ยนแปลง
• กรณีศึกษาและ Workshop : ฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น จากตนเอง ทีมงาน และองค์กร
จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงด้วย 8D
• เครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis เพื่อมา
ประยุกต์ใช้กับ 8D
• กระบวนการแก้ปัญหาด้วย 8D

Module 3: Design
• การเขียนสาเหตุและรากเหง้าของปัญหาด้วย 8D
• การแก้ไขปัญหาอย่างขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกต่อไป...ทำอย่างไร
• การป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ...ทำอย่างไร
• การวัดผลลัพธ์การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ...วัดอย่างไร
• การประยุกต์ทำบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององค์กร...ทำง่ายๆ ได้อย่างไร
• จัดตั้งทีมงาน
• ทำการศึกษาสภาพปัญหา
• ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• ทำการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า พร้อมระบุจุดหลบหนี
• ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับสาเหตุรากเหง้าและจุดหลบหนี
• ทำการประยุกต์และทดสอบผลของมาตรการแก้ไขปัญหา
• ทำการป้องกันการเกิดซ้ำ
• การให้การยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

Module 4: Destiny
• ร่วมมือกันลงมือทำในการแก้ปัญหาด้วย 8D
• ปัญหาที่กำลังจะแก้ ใคร ส่วนงานไหนเข้าใจและรู้ลึกที่สุด
• กำหนดคนแก้ไข หรือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

Location

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba