เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ

Course Code : 21/3512

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การทำสัญญาเป็นนิติกรรมที่กระทำกันอยู่เสมอ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของ
องค์กรในการทำนิติกรรมสัญญากับ บุคคลภายนอกซึ่งมีผลผูกพันองค์กรและตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายและนิติกรรมเป็นอย่างดี
• สามารถตระหนักถึงประเด็นซึ่งเป็นสาระสำคัญ
• ปัญหาและข้อควรระวังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
• เพื่อป้องกันความผิดพลาด เสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
• หลักสูตรนี้ได้รวบรวมและนําเสนอประเด็นปัญหาในการทํานิติกรรม สัญญาที่สำคัญไว้เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การทำนิติกรรมสัญญาได้ศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการทำนิติกรรมสัญญา ได้อย่าง
เหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นเกี่ยวกับการตีความสัญญาทำอย่างไร ให้ชัดเจนไม่ต้องตีความสัญญาที่ทำว่าเป็นสัญญาอะไร?

2. ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไร?

3. ประเด็นเกี่ยวกับวันที่ในการทำสัญญา (กรณีลงว่า..สัญญามีผลวันที่) สามารถใช้ย้อนหลังได้หรือไม่อย่างไร?

4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกรณีพิพาทหรือขจัดความเสี่ยงกับบุคคลที่ 3 หรือคู่สัญญา

5. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อสัญญาที่เกิดขึ้น กรณีชื่อสัญญาที่ระบุไว้กับเนื้อหาในสัญญาไม่สอดคล้องกัน จะมีวิธี
พิจารณาสัญญานั้นว่าเป็นสัญญาอะไร อย่างไร?

6. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ชื่อสัญญา” มีผลทางกฎหมายอย่างไร? (ชื่อนั้น..สำคัญไฉน)
สัญญาที่ไม่ได้ระบุชื่อสัญญา
สัญญาที่มีหลายสัญญาในฉบับเดียวกัน
การใช้ “ตัวย่อ” ในการใช้เป็นชื่อสัญญา

7. กรณีลูกค้ามีหลายสาขา จะต้องลงชื่อในสัญญาที่ทำไว้ด้วยหรือไม่

8. กรณีที่บริษัท มีสำนักงานใหญ่และสาขา หากต้องการส่งพนักงานไปทำงานที่สาขาที่ต่างประเทศแต่การทำ
สัญญาได้ระบุไว้ว่า สัญญานี้ใช้บังคับในประเทศไทย ดังนั้นสัญญาที่ทำขึ้นจะใช้บังคับได้กับพนักงานที่ส่งไปอยู่
ต่างประเทศได้หรือไม่

9. กรณีลูกค้าระบุชื่อในสัญญา และที่อยู่แต่หากว่าลูกค้าได้ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งมาทางผู้ทำสัญญาด้วย จะส่ง
จดหมายที่ระบุไว้ใน สัญญาหรือที่อยู่ใหม่ที่เราติดต่อด้วย

10. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ผิดหลักไวยากรณ์จะมีวิธีการใดใช้ในการตีความ

11. ประเภทของสัญญาที่สำคัญที่ต้องเจอเป็นประจำ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญาจ้างแรงงาน,สัญญาจ้างเหมา ,
สัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง, สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง, สัญญาการแปลงหนี้ใหม่และอื่นๆ

12. สัญญาบริการพื้นที่กับสัญญาเช่า มีความแตกต่างกันอย่างไร สิทธิในการถือครองทรัพย์สินนั้นอยู่กับใครและ
จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น สัญญาบริการพื้นที่ หรือสัญญาเช่า

13. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็น
ข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

14. ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาที่ทำขึ้นควรเก็บไว้ที่ใคร เก็บรักษาไว้กี่ปี

15. สัญญาควรทำขึ้นกี่ฉบับ (สำเนาที่มีตัว Copy) ใช้สัญญาหรือสำเนาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงแล้วใน
ทางปฏิบัติเป็นอย่างไร?

16. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็น
ข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

17. หากมีการทำสัญญาและเก็บตัวจริงไว้แต่บางครั้งได้ส่งเป็น E-mail อาจจะไม่ได้ส่งเอกสารต้นฉบับให้เซ็น
ด้วยกรณีดังกล่าวสามารถ นำเอกสารมา ประกอบรวมกันสามารถทำได้หรือไม่หรือต้องนำเอกสารต้นฉบับมาเซ็น
ทั้งหมด กรณีนี้สัญญานั้นจะยังใช้ได้อยู่ หรือไม่?

18. ประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ลายเซ็น” ในสัญญาธุรกิจ
“ลายเซ็น” ทางกฎหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
อำนาจความรับผิดชอบของ “ลายเซ็น” แต่ละประเภท
เอกสารใดบ้างที่ต้องมี “ลายเซ็น” ใครเป็นผู้เก็บเอกสาร, ใครเป็นผู้มีอำนาจเซ็น

19. ปัญหาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ควรติดในสัญญาอะไรบ้าง และติดเท่าไหร่ หากติดผิดมีการเสียค่าปรับเงินเพิ่ม
จำนวนเท่าใด?

20. ต้นฉบับ คู่ฉบับ ใครควรมีหน้าที่เก็บไว้ครอบครอง หากลูกจ้างผลักภาระให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนติดอากรแสตมป์
แทนผู้ว่าจ้าง แล้วผู้จ้าง จะมีความผิด หรือไม่ ที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์เอง

21. การผิดสัญญาและความรับผิดชอบจากการผิดสัญญา ในกรณีต่างๆ เช่น การมัดจำการชดใช้ค่าเสียหาย เบี้ยปรับ
การถูกบังคับให้ ปฏิบัติตามสัญญา การชดใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดHours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba