กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

Course Code : 21/3454

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

✴ พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 บังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561

✴ แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบ ประกันสังคม อัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม

✴ กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าฝากครรภ์”

✴ กรณีสงเคราะห์บุตร : อัตราค่าสงเคราะห์บุตร เพิ่มขึ้นเท่าไหร่?

✴ หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตาม พระราชบัญญัติการกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 (มาตรา 39 )

วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู

หัวข้อสัมมนา

1. Update..กฎหมายประกันสังคมปี 2561และแนวโน้มปี2562

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

3. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม

4. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณีสำหรับผู้ประกันตน
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีตาย
- กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
- กรณีชราภาพ
5. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงิน สมทบประกันสังคม
6. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและ ลูกจ้าง
จะต้องปฏิบัติอย่างไรสิทธิประโยชน์ภายหลังการ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตาม มาตรา 33
7. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลานาน
เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับระยะ เวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่
8. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการ แพทย์แก่ผู้ประกันตน
9. เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะ กรรมการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่ลูกจ้างสามารถเบิกได้ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)
- การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)
10. แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบประกันสังคมอัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม
11. ด่วน!!! 14 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
12. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “อัตราค่ารักษาพยาบาล” ของกฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558)
- กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ
13. หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษา พยาบาล สำหรับนายจ้างเจ้าของกิจการ
14. พระราขบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่ 2 บังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561
15. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
16. กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
17. สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง
18. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
- ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
- ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
- ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
19. กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและหลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
20. ถาม-ตอบปัญหา


กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

Location

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
Phone :
02-3660505
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba