โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 52 Professional Accountants Program

รหัสหลักสูตร : 21/2214

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 38,520 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 40,660 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 52
Professional Accountants Program


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

- นักบัญชีมืออาชีพยุคใหม่ที่ Smart พร้อมในทุกๆ ด้าน
- UPDATE ข้อมูลใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีและภาษีอากร
- เนื้อหาที่เข้มข้น ครบถ้วนทุกประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ 
- เรียนรู้ CASE STUDY และ ลงมือทำ Workshop จากข้อมูลปฏิบัติจริง

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊ อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
และอาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. นักบัญชีมืออาชีพกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ
- การสร้างมูลค่างานบัญชี
- การทำงาน เสนองานบัญชีกับนายจ้างต่างชาติ
- การเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่รอบรู้ทั้งบัญชีและภาษี
- การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี
- การคิดและสร้างสรรค์รายงานรูปแบบใหม่ที่สะท้อนภาพกลยุทธ์ และ Basiness Model ขององค์กรที่มีส่วนเอื้อต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านได้มากขึ้น (แนวคิด Integrated Reporting)

2. การพัฒนาปรับปรุงการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ
- ความสำคัญในการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงิน
- รายงานการเงินที่นักบัญชีจะต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการบริหารกิจการ
- การจัดทำรายงานการเงินเพื่อสนองต่อความต้องการของฝ่ายบริหารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานการเงินที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ผู้บริหารต้องการ

3. เจาะลึกการปรับปรุงและพัฒนาการวางระบบบัญชีให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการสูงสุด
- การวางระบบบัญชีให้ประสบความสำเร็จจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง
- เมื่อนำระบบบัญชีออกมาใช้ จะต้องมีการติดตาม ปรับปรุง พัฒนาระบบงานบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องการกิจการ
- ข้อควรระมัดระวังในการวางระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากร ประเด็นความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
- เจาะลึกการวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพ  เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบทรัพย์สิน ระบบเงินสดรับ-จ่าย 
ระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้

4. การควบคุมภายในและแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร
- นักบัญชีมีบทบาทต่อการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรได้อย่างไร
- การวางระบบควบคุมภายในของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ในองค์กรและการนำออกใช้
- เทคนิคการวางระบบควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการป้องกันการเกิดทุจริต
- แนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงในระบบต่างๆ

5. มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและจำเป็นต่อนักบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กระทบต่อทุกธุรกิจ
(PAEs และ NPAEs)

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปี 2559 และแนวปฏิบัติที่สำคัญ
- ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
- เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีจะต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตาม
- ประเด็นปัญหาที่มักพบในการจัดทำบัญชี แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับกิจการ PAEs , NPAEs
- เตรียมพร้อมสำหรับการนำ IFRS for SMEs มาใช้ในปี 2560

6. กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุม
- ความจำเป็นและความสำคัญที่กิจการจะต้องจัดทำงบประมาณ
- ประเภทของงบประมาณที่สำคัญของธุรกิจที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
- การกำหนดรูปแบบของงบประมาณให้สอดคล้องกับธุรกิจและนำไปใช้ได้จริงในกิจการ
- เจาะลึกวิธีปฏิบัติ (Work Shop) ในการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
- เจาะลึกวิธีปฏิบัติ (Work Shop) ในการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
- เทคนิคการใช้งบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและสร้างกำไรให้แก่ธุรกิจ

7. วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจและบริหาร
- ความสำคัญและความจำเป็นในการวิเคราะห์งบการเงินที่นักบัญชีต้องคำนึงถึง
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบการเงินต่อกิจการและนักบัญชี
- ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงิน และการเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรจึงจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังจากรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
- เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจและบริหาร
- เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ
- เทคนิคการนำผลการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการตนเอง คู่แข่งลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- การนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อเสนอแนะผู้บริหาร

8. มองภาษีอย่างมืออาชีพ Update กฎหมายภาษีอากร
- ความรู้และความจำเป็นของภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องทราบ
- ประเด็นความผิดพลาดและภาระภาษีที่กิจการมักถูกประเมิน
- UPDATE กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่
- ภาระภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ
- รายได้และรายจ่ายที่ลดลงมีผลต่อการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
- การรับรู้รายได้และรายจ่าย และการยกเว้นภาษี
- รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การแก้ไขปัญหาของรายจ่ายต้องห้ามเพื่อให้สรรพากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- วางระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อการทำงานที่ถูกต้อง
- หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และประเด็นที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- บทกำหนดโทษในกรณีไม่ได้หักภาษี หรือ หักไม่ครบ ไม่ถูกต้อง
- เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี  ณ ที่จ่าย
- สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น รับจ้างทำของ ค่าขนส่ง ค่าเช่า
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ความรับผิดและฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่       
- ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
- ข้อควรระมัดระวังความผิดพลาดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มักถูกสรรพากรประเมิน
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและที่ได้รับยกเว้น
- อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและข้อยกเว้น
- จุดที่บริษัททั่วไปต้องระวังเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ปัญหาการทำกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับอากรแสตมป์

9. ประเด็นความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TAS มาตรฐานรายงานการเงิน IFRS
และประมวลรัษฎากร (Revenue Code)

- เทคนิคการจัดระบบการตรวจสอบภาษีอากรที่นักบัญชีควรจัดทำมีอะไรบ้าง
- หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกำไรสุทธิที่มาตรฐานการบัญชีแตกต่างกับประมวลรัษฎากรแนวปฏิบัติที่สำคัญ
- ผลกระทบต่อความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)  มีอะไรบ้าง
ที่ต้องระมัดระวัง
TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
TAS 2 สินค้าคงเหลือ
TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
TAS 18 รายได้
TAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน
TAS 23 ต้นทุนการกู้ยืม
TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สนที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
33 9 33 0 0 9

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba