E-Service : เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/3438

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

E-Service : เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(Workshop)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ขจัดปัญหาไม่สามารถขอใช้สิทธิตามพรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ครบถ้วน

วิทยากรโดย อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม

  - ประเภทของการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  - หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม จะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง?
  - ระยะเวลาและสถานที่สำหรับฝึกอบรม
  - คุณสมบัติของวิทยากร
  - รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทของหลักสูตร รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม

  - หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการผลิต
  - หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะที่ใช้ในการผลิต
  - หลักสูตรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการผลิต
  - หลักสูตรพิเศษสำหรับปัญหาเฉพาะจุด
  - หลักสูตรนิสัยอุตสาหกรรม

3. ปัจจัยใดบ้าง? ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดเนื้อหาหลักสูตร องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรประกอบ ด้วยอะไรบ้าง? พร้อมทั้งแนวทางที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. ตัวอย่าง : หลักสูตรเกี่ยวกับ “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์

  - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน
  - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
  - การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

5. หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิและประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด

  - หลักสูตรใดบ้าง? ตามที่กฎหมายกำหนด
  - ระยะเวลาในการยื่นรับรองแต่ละปี
  - การขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้าง?

6. หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์

  - หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบสำคัญ อะไรบ้าง
  - ระยะเวลาของการฝึกอบรมที่สามารถนำไปยื่นขอสิทธิประโยชน์
  - ระยะเวลาที่ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่? ของจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

7. หลักเกณฑ์การยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผ่านระบบ e-service

  - หลักฐานสำหรับการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
  - สถานที่สำหรับยื่นแบบ จะต้องขึ้น ณ ที่ใด กรณีมีสำนักงานใหญ่และสาขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - รูปแบบไฟล์ File เอกสารหลักฐาน ที่จะต้องแนบนั้น จะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ชนิดใด?

8. ประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหา กรณียื่นแบบขอรับสิทธิประโยชน์ผ่าน e-service

9. Work Shop : การยื่นเอกสารหลักฐาน ผ่านระบบ e-service

10. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba