e-Learning การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/006/12

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 600 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 600 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน
ความยาว 8 ชั่วโมง 20 นาที

บทที่ 1 สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง
-การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร
-ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
-การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ
-รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ
-ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

บทที่ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ
2.1 รายได้และการรับรู้รายได้
-รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
-รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้
-รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้
-รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.2 รายจ่าย
-รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
-รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
-ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ
-รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
-รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา
-รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

บทที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์
-ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
-การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์
-การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
-ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน
-ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

บทที่ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
-ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
-ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
-การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา
-ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน
-การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
-กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
-หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร

บทที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
-ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
-วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
-การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี
-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
-หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี
-การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้

บทที่ 6 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)

บทที่ 7 การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)

บทที่ 8 การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50

บทที่ 9 ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 10 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
  • ระยะเวลาเรียน 60 วัน
  • ข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ
  • ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (27 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
  • สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
  • เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
  • สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
  • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
  • นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dharmniti e-Learning
เข้าสู่เว็บไซต์ : www.e-learningdst.com
โทร : 02-555-0930-2
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 5.30 3 0 0 5.30

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba