พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ (หลักสูตรใหม่ ปี2562)

รหัสหลักสูตร : 21/1689

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมพร้อมพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


หมายเหตุ

เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000

 

 • หลักเกณฑ์ใหม่ของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่พลาดไม่ได้
 • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง นิยามของเจ้าของที่ดินตามกฎหมายนี้
 • การกำหนดราคาที่ดินเพื่อเป็นฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎมายใหม่
 • ทรัพย์สินอะไรบ้าง??? ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

หัวข้อสัมมนา

1. ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

2. ความเป็น “เจ้าของที่ดิน” ที่มีผลต่อการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

3. ประเภททรัพย์สินและมูลค่าที่ดินอะไรบ้าง?? ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตีความหมายใหม่อย่างไร
 • ที่ดิน
 • สิ่งปลูกสร้าง
 • ห้องชุด
5. การจัดแบ่งประเภทของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี
 • ด้านเกษตรกรรม หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • อยู่อาศัย - ที่ดินว่างเปล่า
6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทจะต้องเสียภาษีอย่างไร

7. ฐานในการคำนวณเพื่อเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน - ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง - ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
 • กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้องคำนวณมูลค่าวิธีใด
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกอบเกษตรกรรมที่จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาทมีกรณีใดบ้าง
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์อย่างไร จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาท
 • เงื่อนไขการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 10 ล้านบาท เจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
 • “เหตุจำเป็น” ใดบ้างที่กฎหมายสามารถยกเว้นหลักเกณฑ์บางข้อได้
9. อัตราภาษี และวิธีการคำนวณภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี
9.1 กรณีเป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
9.2 กรณีเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9.3 กรณีเป็นห้องชุด
9.4 อัตราภาษีในช่วง 2 ปี แรก (เริ่มนับ 1 มกราคม 2563) และช่วงหลัง 2 ปีแรก (อัตราปกติ)
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เช่น บ้านหลังที่ 2
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย
10.การคิดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง

11.ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ต้องทิ้งร้างติดต่อกันกี่ถึงถูกเรียกเก็บภาษีและเรียกเก็บตั้งแต่ปีใด อัตราเท่าไหร่
 • หลักเกณฑ์ที่ต้องทราบ เมื่อถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
12.การประเมินภาษี การชำระภาษี และการขอคืนภาษี
 • สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษี
13.การลดและการยกเว้นภาษี
 • การยกเว้นภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการเกษตร
 • การบรรเทาภาระภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะอัตราภาษีของกฎหมายใหม่
 • ความสัมพันธ์ระว่าง “เจ้าของที่ดิน” กับ “เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง” ที่มีผลต่อการได้รับยกเว้นภาษี
 • มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายพื้นที่ ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ อย่างไร
14.ภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

15.การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี

16.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิษณุ วาสานนท์
ดร.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba