แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

Course Code : 21/2276

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้ออบรม

1. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

Update มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

2. ผลประโยชน์ของพนักงาน คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

มีการแบ่งผลประโยชน์เป็นกี่ประเภท อย่างไร

3.การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน ในระหว่างงวดบัญชี เช่น

ค่าจ้าง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

4. การรับรู้รายการในกรณีที่พนักงานมีสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร

5. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม ที่เกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมดและสามารถยกยอดไปใช้ใน

อนาคตได้ กิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร

6. เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน จากการที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส

7. กิจการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนี้จะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น เมื่อเกษียณจะได้รับบำนาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตหลังออกจากงาน การจัดการผลประโยชน์

ดังกล่าวจะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

9. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร

10. ความแตกต่างระหว่าง โครงการสมทบเงิน กับโครงการผลประโยชน์

11. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

12. วิธีปฏิบัติในการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายให้โครงการเงินสมทบ

13. ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการผลประโยชน์

14. เทคนิคการกำหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการนำมาประยุกต์ใช้กับการบัญชี

ผลประโยชน์ของพนักงาน

15. ตัวอย่างการคำนวณ

16. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ต้องรับรู้และบันทึกบัญชีอย่างไร

17. การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี

18. วิธีปฏิบัติเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ครั้งแรก

19. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหาในงบการเงินสำหรับโครงการผลประโยชน์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

20.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

Location

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
Phone :
02 721 8400
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba