การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน

2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

3. ปัญหาความล้มเหลวของระบบบัญชีต้นทุนในธุรกิจปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ไข

4. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน และข้อมูลต้นทุนที่มีผลต่อธุรกิจปัจจุบัน

5. การจำแนกประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ

6. การวางระบบบัญชีต้นทุนและวีธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

- ระบบต้นทุมมาตรฐาน

- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ

- ระบบต้นทุนช่วง

- ต้นทุนปกติ

7. การวางระบบบัญชีต้นทุน การจัดระบบเอกสารทางบัญชี การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

8. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

9. การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง

10. การบันทึกบัญชีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกบัญชีต้นทุนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

12. การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้

13. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และลดความสูญเสียของธุรกิจ

14. เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

- การตั้งราคาสินค้า

- การซื้อหรือการเช่า

- การวางแผนหากำไร

- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์

- การปันส่วนต้นทุนแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์

- การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

- ขยายหรือการผลิตหรือการหยุดผลิต

15. แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุนที่สามารถปฏิบัติจริงได้โดย

- การเพิ่มผลผลิต

- การควบคุมค่าใช้จ่าย

- การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

16. ปัญหาที่มักพบกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba