เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร

Course Code : 21/2930

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบการบันทึกบัญชี จะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ

2. การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้

- การทุจริตที่เกิดขึ้นจากผลการไม่กระทบยอดทางบัญชี

- กระทบยอดแล้วมีความผิดปกติควรทำอย่างไร

- การตรวจสอบ Statement กับ GL ตรงกันหรือไม่

3. การบันทึก “บัญชีพัก” จุดอันตรายที่ต้องระวัง

4. รูรั่วงานบัญชี

- การกระทบยอด Statement ธนาคาร

- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

5. ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

6. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริต

7. การกระทบยอดรายรับกับยอดรายจ่าย

8. การแนบเอกสารทางการเงินเพื่อการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบทำอย่างไรให้ง่ายต้องการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบ

- การแยกหน้าที่ เช่น คนจ่ายเงิน (Cash control)

คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุมัติ เพื่อการควบคุมที่ได้ผล

- การวางคนตรวจสอบ(Approval) กับ คนบันทึก (Recording) ควรจะเป็นคนละคนกัน

9. การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน(Fraudulent Statements)

- บันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป(Overstate or Understate)

- บันทึกบัญชีต่างงวด

- บันทึกรายรับปลอม,ปกปิดหนี้สิน / สร้างรายจ่ายเท็จ

- เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ปกปิดตัวเลขสำคัญ

- ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้องโดยเจตนาทุจริต

10. ลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

11. การทุจริตที่พบจากการปฏิบัติงานบัญชี-การเงิน พร้อมวิธีจัดการและเทคนิคการป้องกัน

- ยักยอกเงิน

- ไม่นำเงินเข้าบัญชี

- นำใบ Pay in เก่ามาใช้และเจาะวันที่ในใบ Pay in เพื่อไม่ให้ตรวจสอบได้

- ยักยอกเงินสดที่มีการบันทึกรายการทางบัญชีแล้ว

- เงินสดในมือของพนักงานการเงิน

- เงินสดต้องนำเข้าธนาคาร แต่ไม่นำเข้า/นำเข้าไม่ครบ

- การยักยอกเงินสดที่ยังไม่บันทึกบัญชีขององค์กร (Skimming)

- การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)

- ไม่บันทึกรายการขาย หรือบันทึกแต่บันทึกต่ำกว่าที่เป็นจริงแล้วยักยอกเงิน

- บันทึกขายแล้วตั้งเป็นลูกหนี้ไว้แต่เงินสดจริงแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัท

- ตั้งลูกหนี้ค้างจ่าย แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว

- ขอตัดหนี้สูญลูกหนี้ค้างจ่าย โดยไม่มีการติดตามลูกหนี้

- รับงานที่ยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินเต็ม

- ไม่มีการต่อรองราคา เพื่อหวังค่าส่วนแบ่งจากผู้ขาย

- จ่ายเงินให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีการจ้างงานหรือซื้อสินค้า/บริการกันจริง

- จ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีตัวตน

- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป

- ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้มากกว่าที่เป็นจริง

- เรื่องเดียวกันแต่ทำเรื่องเบิกหลายครั้ง

- แก้ไขชื่อผู้รับเงิน

- ปลอมใบเสนอราคา

- นำบุคคลใกล้ชิดมารับงาน และสั่งซื้อสั่งจ้างในราคาสูง

- ปลอมลายเซ็นต์ผู้อนุมัติโดยไม่มีอำนาจ

12. เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบทุจริตและการป้องกันการทุจริตที่ได้ผลอย่างจริงจัง

13. จุดบ่งชี้การทุจริต

14. การชดใช้ การเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานและการดำเนินดคีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับ

15. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในองค์กร


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

Location

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba