เจาะประเด็นสำคัญแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและมาตรฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

Course Code : 21/2216

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อการสัมมนา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.ลักษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทางบัญชี

2.สิทธิและภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.การควบคุมกิจการ หรือการควบคุมร่วมในกิจการที่เสนอรายงาน การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน

4.ผลตอบแทนระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องพิจารณาหลักฐานประกอบทางบัญชีอย่างไร

6.การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

1.การวัดมูลค่ายุติธรรมให้อยู่ในกรอบแนวคิดเดียวกันของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน

2.การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

3.การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดจะกำหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาด

4.การประยุกต์ใช้สำหรับหนี้สิน และตราสารทุนของกิจการ

5.การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ข้อสมมติว่าหนี้สินทางการเงิน หรือหนี้สินที่มิใช่หนี้ สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุนของกิจการ

6.ตราสารทุนของกิจการยังคงค้าง และผู้ร่วมตลาดที่เป็นผู้รับโอนจะได้รับสิทธิและ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารทุนนั้นจะไม่มีการยกเลิกหรือ ทำให้สิ้นสภาพไปด้วยวิธีการอื่นใด ณ วันที่วัดมูลค่า

7.กรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายสำหรับการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่าง เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและรายการอย่างเดียวกันทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

8.มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถือรายการอย่างเดียวกันนั้นเป็นสินทรัพย์ณ วันที่วัดมูลค่า

9. กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า จากมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่มีหนี้สิน หรือได้ออกสิทธิเรียกร้องในส่วนของเจ้าของ

10.มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะรบ้าง

11.ข้อกำหนดของภาระผูกพัน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

12.การประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

13. การประยุกต์ใช้กับหนี้สินและตราสารทุนของกิจการ

14.ข้อจำกัดที่ป้องกันการโอนหนี้สิน หรือตราสารทุนของกิจการ

15.การประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบลบกัน สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

16.ความเสี่ยงด้านตลาด

17ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง

18. กิจการต้องใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นมากที่สุด

19.เทคนิคการประเมินมูลค่า หลักการทั่วไป

20.เทคนิคการประเมินมูลค่าที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุดข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย

21. การรับรู้มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรก

22. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

23. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

24.ผลกระทบของการวัดมูลค่าที่มีต่อกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับงวดสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถ สังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญ

25. ผลกระทบทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing ออกมาบังคับใช้ปี 2562

26. เตรียมความพร้อมทางบัญชีกับประเด็น Transfer Pricing

27. การเลือกวิธีการคำนวณราคาตลาดที่ดีที่สุดตามแนวปฏิบัติของสรรพากร

28. ปัญหาในทางปฏิบัติของรายการที่เกี่ยวกับรายการ Transfer Pricing

29. วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชีระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

-  วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม

-   การรับรู้มูลค่ายุติธรรมเริ่มแรก

-  รายการที่วัดมูลค่ายุติธรรม

-  วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

-   การบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับรายงานที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร

30. ปัญหาการบันทึกบัญชีระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

-  การจ่ายค่าการตลาดแทน เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร

-  การหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน

-  การส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ หรือทรัพย์สิน แทนการชำระหนี้

-  การแปลงทรัพย์สินเป็นทุนระหว่างบริษัท

31. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba