ประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

Course Code : 21/2916

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อการสัมมนา

ประเด็นทางบัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ
1. ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี
2. การจัดประเภทของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีมีอะไรบ้าง ที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
3. หลักเกณฑ์สำคัญการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ที่ถูกต้อง
4. การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี
5. การรับรู้รายได้ของการเช่าซื้อประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
6. การรับรู้รายได้ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
7. การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
8. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9. การรับรู้รายได้ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
10. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่มีภาระผูกพัน มีเงื่อนไขหลังการขาย ทางบัญชีต้องรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
11. การรับรู้รายได้จากเงินค่างวดต่างๆ ที่มีกำหนดการชำระนั้น ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
12. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ที่พ่วงการบริการติดตั้งหลังการขาย ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไร
13. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่รวมบริการหลักการ ประกันต่างๆ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
14. การรับรู้รายได้จากทำการตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
15. การรับรู้รายได้จากค่าสมาชิก รายเดือน รายปี รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้อง
16. การรับรู้รายได้จากเงินปันผล ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
17. รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ จะรับรู้รายได้เมื่อใด และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง
18. รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการในธุรกิจต่างๆ มีอะไรบ้าง
19. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างลูกหนี้ กับรายได้ค้างรับ ต้องปฏิบัติอย่างไร 
20.การชำระเงินตามสัญญามีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไรและในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
21. การยกเลิกการรับรู้รายได้ลักษณะต่างๆ เอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบในรายการนั้น มีอะไรบ้าง
22. รายได้จากการให้ใช้สิทธิ หรือการส่งมอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
23. รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
24. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย หรือการให้บริการมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
25. การแสดงรายการรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
26. การบันทึกตัดจำหน่ายกรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
27. รางวัลที่ได้จากกการทำยอดขายถึงเป้า เช่น ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ ทองคำ โทรศัพท์มือถือ ทีวี Tablet รถยนต์ บัตรที่พัก ต้องนำมาเป็นรายได้เสียภาษีหรือไม่
28. การขายสินค้าออกไป แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชี
29. การขายสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขายนั้นทางบัญชีต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไร
30. การขายสินค้าผ่านตัวแทน จัดจำหน่ายต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไร
31. การขายสินค้าแบบผ่อนชำระ ต้องรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
32. ขายสีทาอาคาร สำนักงานพร้อมบริการทาสีด้วยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร


ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ
33. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างเจ้าหนี้ กับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร 
34. ประเด็นสำคัญของค่าใช้จ่ายความแตกต่างทางหลักบัญชีและหลักภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ นั้นเป็นอย่างไร
35. การตัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องตัดเมื่อใด ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
36. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับกิจการซื้อขายสินค้านั้น มีรายการอะไรบ้างที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
37. ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับรายจ่ายทางบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างไร และทางออกในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
38. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
39. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการในกรณีที่ต้องมีการบันทึกรับรู้ตามงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
40. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ หรือ ส่งสินค้าในต่างจังหวัด ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
41. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร
42. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาด
43. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบทางบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร
44. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ต้นทุน สินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
45. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
46. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
47. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
48. รายจ่ายส่วนตัวบางประเภท ที่ให้โดยเสน่หา และรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวผู้รับได้ ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักบัญชีและสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้
49. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
50. รายจ่ายบางส่วนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรนั้น ทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่
51. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้มีอะไรบ้างทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
52. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ต้องปฏิบัติอย่างไร ทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
53. ซื้อที่ดินมาแล้ว มีอาคารสำนักงานติดมาด้วย ทางบัญชีจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการขายที่ดินอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
54. ซื้อเฟอร์นิเจอร์และต้องมีการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าติดตั้งทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
55. การซื้อที่ดินมา แล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและจะต้องรับรู้ต้นทุนเผื่อขายหรือไม่
56. ซื้อที่ดิน แล้วมีอาคาร ต้องการรื้อ อาคารออก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร ลงรายการอย่างไร
57. ตัวอย่างสำคัญในการปฏิบัติจริงในการรับรู้รายได้ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
58. ซื้อสินค้าจากบริษัทลูกมาใช้ในบริษัทแม่ และการโอนทรัพย์สินจากบริษัทลูกที่ปิดตัวลง ทรัพย์สินที่โอนมานั้นจะคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
59. ซื้อสินค้าสำรองไว้เพื่อทำการเปลี่ยนใช้งานเมื่อสินค้า ชำรุด เสียหาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้หรือไม่ และคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
60. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
61. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
62. ปัญหาการให้เช่าสินทรัพย์  ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
63. ปัญหาการรับรู้รายได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
64. ปัญหารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ
65.ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
66.ปัญหาการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้จากการให้บริการ
67.ปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายกับผลกระทบ
68. เทคนิคการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
69. รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นข้ามรอบระยะเวลาบัญชี ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
70.แนวทางการปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่าย รายได้รับล่วงหน้า บัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
71. เทคนิคการสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อการยื่นภาษีกลางปีและเสียภาษีสิ้นปี
72.การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นงวด
73.การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย ทางบัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างไร
74. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

Location

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
Phone :
02 721 8400
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba