เจาะลึก 59 Case Study การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 23/4010/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


จาะลึก 59 Case Study การบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้นมูลค่าในการเรียกเก็บ
มูลค่าหุ้นครั้งแรกและจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีได้หรือไม่

2. การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรู้อย่างไร

3. เอกสารเรียกเก็บเงินชำรุดเสียหาย สูญหายกิจการจะแก้ไขโดยการตัดหนี้สูญได้หรือไม่

4. ลูกหนี้การค้าเป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นเวลานานมากในทางบัญชี ตัดเป็น
หนี้สูญได้หรือไม่และประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. กิจการมีเงินลงทุน ทั้งหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการจะต้องมีการปรับปรุงเงิน
ลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่อย่างไร

6. การเปิดเผยงบการเงินกรณีมีผลขาดทุน หรือมีผลกำไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร

7. กิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อน ปีปัจจุบันแต่เจ้าหนี้การค้า
ยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน กิจการต้องปรับปรุงบัญชี เงินฝากธนาคารหรือไม่ อย่างไร

8. การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นการซื้อกิจการกรณีโอนกิจการ
(Merger) และ กรณีควบรวมกิจการ (Consolidation) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

9. กิจการได้กู้เงินนอกระบบมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพราะไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้
โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า7 เท่าของอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด กิจการสามารถนำเงินกู้และดอกเบี้ย
นอกระบบมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่

10. กิจการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศเป็นเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการและต่อมาได้รับการชำระหนี้ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกันดังนั้น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาได้หรือไม่หากไม่ได้ควรถือเป็นอะไร

11. การปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ตั๋วเงินทั้งจำนวนให้แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ต้อง
บันทึกบัญชีอย่างไร

12. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีอย่างไร

13. กิจการได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ภายหลังที่มีข้อบ่งชี้รายการ
ขาดทุนดังกล่าวได้หมดไปหรือลดลง กิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าได้หรือไม่
อย่างไร

14. หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะทำให้เชื่อว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่ากิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็น
หลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดบ้าง

15. กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ อย่างไร

16. การจัดทำบัญชีสินค้าจะต้องจัดทำลักษณะใดจึงจะถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี

17. กิจการสินค้าจากต่างประเทศและนำเข้าสินค้ามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point
กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

18. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่

19. การบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้จากการฝากขาย

20. การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น – ลดลงจะบันทึกบัญชีอย่างไร

21. ขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ หรือให้เป็นส่วนลด
จะบันทึกบัญชีอย่างไร

22. ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปตรวจสอบสินค้าทั้งในและต่างประเทศจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุน
ของสินค้าหรือไม่

23. การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรพัย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึก
ที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่อย่างไร

24. ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องบันทึกค่าเสื่อม
ราคาของอาคารหรือไม่อย่างไร

25. ทำสัญญาเช่าอาคารปีต่อปี ค่าซ่อมแซม ตกแต่งอาคารเช่าจะลงบัญชีอย่างไร

26. การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรและวิธีการบันทึกบัญชี

27. ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยได้รถยนต์มาจากการเช่าซื้อ ณ วันที่เช่าซื้อถือว่ากิจการเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์แล้วหรือไม่ และกิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร

28. นิติบุคคลดำเนินธุรกิจทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ต้นพันธุ์ ต้นกล้าต้องตัดค่าเสื่อมหรือไม่
อย่างไร

29. กู้ยืมเงินกรรมการโดยไม่เสียดอกเบี้ย จะบันทึกบัญชีอย่างไร

30. ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีของเดือนธันวาคมสูญหาย แต่สามารถขอให้ร้านค้าออกเอกสาร
ให้ใหม่ได้ ดังนั้นจะต้องแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือไม่ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

31. กรณีกิจการได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมายจากร้านค้ากิจการจะสามารถ
นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่ อย่างไร

32. การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร แต่ผู้บริหารนำเงินไปใช้ส่วนตัวจะนำดอกเบี้ยบันทึกบัญชีได้หรือไม่

33. สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทำอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็น
สินทรัพย์ของกิจการ

34. ในกรณีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี จะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร

35. ในกรณีที่บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้วซึ่งเกิดจากการ
ทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อนปีปัจจุบัน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร และมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

36. กิจการให้เช่าซื้อรถยนต์นั่ง โดยจ่ายค่าเช่าซื้อเดือนละ 36,000 บาทเป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการต้องจ่ายเงินซื้อรถยนต์ดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตลาด รถยนต์ดังกล่าว จะบันทึกบัญชี
อย่างไร และเมื่อสิ้นสุดสัญญากิจการจะบันทึกบัญชีอย่างไร

37. กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดชำรุดหรือเสียหายบริษัทจะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร

38. บริษัทมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย ในปี 2555 ถูกทางสรรพากรประเมินภาษีจาก
ดอกเบี้ยจะถือเป็นความผิดพลาดที่สำคัญหรือไม่ บริษัทต้องรับรู้รายการที่เกิดขึ้นอย่างไร

39. บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

40. เงินเพิ่มค่าอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

41. เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชี และนำมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีรายละเอียดว่านำเงินไปใช้
จ่ายในเรื่องใดบ้าง อยากทราบว่ารายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ และจะปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องอย่างไร

42. ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการขายอาหารด้วยในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารอยากทราบว่า
จะลงบัญชีอย่างไร และใช้ชื่อบัญชีอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้บริการในส่วนของสปาด้วยหรือไม่

43. กิจการมีการเช่าช่วงที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนและมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึกหรือปรับปรุงบัญชีอย่างไร

44. การบันทึกบัญชีสินค้าที่ซื้อมาเพื่อส่งเสริมการขาย

45. หนี้สินที่สามารถประมาณค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่
ควรทำอย่างไรควรจะบันทึกบัญชีหรือไม่ หรือควรจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบอย่างไร

46. กรณีสินค้าล้าสมัย และวัตถุดิบไม่เคลื่อนไหวนานกว่า 1 ปี จะบันทึกบัญชีอย่างไร

47. กิจการไม่ได้บันทึกบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารไว้ในงบการเงินปีก่อนปีปัจจุบัน แต่พบข้อเท็จจริงดังกล่าว
ในปีปัจจุบัน จะต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

48. ยืมรถกรรมการ , พนักงานมาใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร

49. ซื้อรถมาในนามบุคคล ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัท และนำรถดังกล่าวมาใช้ในงานของบริษัท
ในกรณีนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

50. กิจกรรมรับจ้างผลิตตามคำสั่งลูกค้า โดยกิจการซื้อวัตถุดิบแต่ไปจ้างผลิตต่อไม่มีการเก็บสต๊อกสินค้า
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชี

51. ซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายทางอินเตอร์เน็ท โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน แต่มีใบ Pay-in
ชำระค่าสินค้า จะบันทึกบัญชีอย่างไรและเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่

52. ได้รับใบแจ้งหนี้ข้ามปี แต่ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจะบันทึกบัญชีอย่างไร

53. กรณีจ้างผู้รับเหมา แล้วมีการหักเงินค่าผลงาน 5 % ทางด้านผู้จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

54. เช่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่แทนอาคารเก่าในช่วงที่กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ได้หรือไม่

55. การซื้ออาคารพร้อมที่ดิน จะคำนวณมูลค่าอาคารและที่ดินอย่างไร

56. กรณีกิจการส่งออก มีลูกค้าบางรายจะโอนเงินเป็นค่าสินค้ามาก่อนและทยอยให้บริษัทส่งมอบสินค้า
ให้กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อไหร่

57. การสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอยู่อาศัยด้วยจะบันทึกบัญชีอย่างไร

58. การนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจะบันทึกบัญชีอย่างไร

59. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba