Workshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากข้อตกลง - สัญญาในรูปแบบต่างๆ

รหัสหลักสูตร : 21/1298

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรWorkshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากข้อตกลง-สัญญาในรูปแบบต่างๆ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

  • หลักสูตรที่จะทําให้ท่านไม่ผิดพลาดในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอีกต่อไป
  • ลงมือปฏิบัติจริงจากของจริง

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ก่อนทำ Workshop
- ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย - ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- หน้าที่ของผู้ประกอบการในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- หน้าที่ของผู้ถูกหักมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการนำส่งภาษี
- วัน เดือนที่จ่ายเงินและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- กำหนดเวลาและวิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การจัดทำบัญชีพิเศษการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี
2. Workshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากตัวอย่างข้อตกลง-สัญญา แบ่งตามการจ่ายประเภทเงินได้
2.1 การวางแผนสัญญาแยกค่าแรงออกจากค่าของทำให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยลง จริงหรือ
2.2 กรณีแยกบิลค่าแรงออกจากค่าของคนละใบ ค่าของไม่ต้องถูก หักภาษี ณ ที่จ่ายใช่หรือไม่
2.3 เคลียร์ปัญหาข้อโต้แย้งของคู่สัญญา ในการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลง-สัญญาในรูปแบบต่างๆ
* 40 (2) การจ่ายเงินรับจ้างทำงานให้, ค่านายหน้า
* 40 (3) การจ่ายเงินค่าสิทธิ, คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์
* 40 (4) การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ย, กู้ยืมเงินบริษัทในเครือ, การจ่ายเงินปันผลกิจการ BOI
* 40 (5) การจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สิน/ สังหาริมทรัพย์/ อสังหาริมทรัพย์
- สัญญาให้เช่าพื้นที่กับให้บริการพื้นที่
- อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการให้เช่า
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาให้เช่าพื้นที่กับให้บริการพื้นที่
* 40 (6) การจ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระ
* 40 (7) รับเหมาก่อสร้างแยกสัญญา บิลวัสดุ/ค่าแรง
- สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญารับเหมา
* 40 (8) รายได้อื่นๆ
- การผลิตสินค้าขายและทำตาม Order เป็นขายหรือรับจ้าง
- สัญญาซื้อขาย กับ รับจ้างผลิตตาม Order
- ขายสินค้าพร้อมขนส่ง
- ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
- สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งกับสัญญาให้บริการพร้อมค่าอะไหล่
- ขายอะไหล่และค่าแรงซ่อมรถ, ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- การจ่ายเงินค่าจ้างทำของ
- การจ่ายเงินค่าขนส่ง
- การจ่ายเงินค่าบริการ, บริการพร้อมขนส่ง
- สัญญารับจ้าง, เช่ารถ, ขนส่ง พิจารณาอย่างไร
- รถรับส่งพนักงานที่จ้างมาเป็นรายเดือน
- การจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากส่งเสริมการขาย
- การจ่ายเงินค่าโฆษณาผ่านเอเจนซี่ และไม่ผ่านเอเจนซี่
- การจ่ายเงินจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
- สัญญาเช่าซื้อกับลิสซิ่ง
- การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
- การจ่ายเงินให้นักเเสดงสาธารณะ
3. ปัญหาแนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ผังงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย “ค่าขนส่ง”
4. ปัญหาแนวปฏิบัติ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ผังงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย “ค่าจ้างทำของ”
5. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่อเมื่อจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจริงหรือ
6. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้จ่ายเงิน
7. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จ่ายเงิน
8. การตอบข้อโต้แย้งและประเด็นที่มักถูกประเมิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย


หมายเหตุ
เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba