ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

Course Code : 21/1804

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,494 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,243 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

 • การกําหนดราคาโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขาย จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีอย่างไร
 • Update!! ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 39 และมาตรา 49 ทวิ
 • Update!! ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การหักและนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย.สําหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 69 ตรี วรรคหนึ่ง และ เพิ่มมาตรา 52 วรรคสี่
 • การวางแผนเพื่อบริหารจัดการภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่าย ตามหลักของกรมสรรพากร
 • เทคนิคการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เสียภาษีอย่างประหยัด
 • การผลักภาระทางภาษีให้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายทําได้หรือไม่ มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

หัวข้อสัมมนา

ภาษีเงินได้
 1. Update หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
  • Update ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 39 และมาตรา 49 ทวิ
  • Update ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย.สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 69 ตรี วรรคหนึ่ง และ เพิ่มมาตรา 52 วรรคส
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี : นโยบายทางภาษี 2019 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดิน มีการขยายเวลาให้หรือไม่
 2. การรับรู้รายได้-รายจ่าย ของผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร (สรรพากรมักประเมินใครมากกว่ากัน)
  • รับรู้รายได้จากราคาตามสัญญาที่ซื้อขายกันหรือราคาตลาดหรือราคาประเมิน
 3. วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • การเลือกคำนวณเสียภาษีตาม มาตรา 48
  • การคิดค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาใช้อัตราเหมาต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 4. การเสียภาษีจากเกณฑ์สิทธิของนิติบุคคลมีทางเลือกอย่างไรบ้างหรือไม่
 5. การคำนวณค่าใช้จ่ายและการวางแผนในการเสียภาษี
  • อย่างไรจึงถือว่าเป็นการ "มุ่งค้าหากำไร" และมีข้อยกเว้นหรือไม่
 6. การวางแผนด้านการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
  • การขายที่ดินทั้งแปลงกับการขายที่ดินแยกเป็นแปลงย่อยแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด
 7. ปัญหาของการเสียภาษีกลางปีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 94, ภ.ง.ด. 51)
 8. ขายเฉพาะบ้านแต่ไม่ขายที่ดินทำได้หรือไม่
  • จะรับรู้รายได้อย่างไร
  • ขายบ้านอย่างเดียวต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 9. ขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 10. เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทันเวลาจะขอชำระภาษีล่วงหน้าได้หรือไม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
 1. ระยะเวลาในการถือครองกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีผลอย่างไรกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. ราคาที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 3. เงินได้จากการเวนคืนที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
 4. จุดความรับผิดทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • เมื่อจ่ายเงินดาวน์
  • เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
  • เมื่อมีการชำระเงิน
 5. กรณีเช่าที่ดินสร้างอาคารโดยยกอาคารให้เจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
 6. กรณีทำสัญญาจะซื้อจะขายแต่ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้อีกคนทำได้หรือไม่ และต้องเสียภาษีอย่างไร
 7. ซื้ออาคารพร้อมที่ดินจะคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรออาคารจากราคาใดมีวิธีคำนวณอย่างไร
 8. กรณีวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างสูญหาย จะมีผลทางภาษีอย่างไร
 9. อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะขายได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไร
 10. อายุความประเมิน วิธีการประเมิน และหลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
 11. วิธีคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 1. ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. วิธีและอัตราในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล จะถูกหักภาษีเหมือนกันหรือไม่
 4. กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนต้องหักภาษีค่านายหน้าอย่างไร
  • ผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
 5. กรณีที่ขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการโอนทางทะเบียนต้องหักภาษีหรือไม่
 6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


หมายเหตุ
เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba