กลยุทธ์การปิดบัญชีและงบการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการนำส่งงบการเงินปี 2562 (หลักสูตรใหม่ปี 2561) จ.ฉะเชิงเทรา

รหัสหลักสูตร : 24/4927/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน และงบการเงินที่สำคัญ ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

2. ข้อควรระวังสำหรับการนำเสนอสินทรัพย์ หนี้สินที่สำคัญ สำหรับ NPAEs และ PAEs

3. การเปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินปัจจุบันทำอย่างไร สำหรับ NPAEs และ PAEs

4. การปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีมี ประเด็นที่ต้องพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่มักไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

6. ประเด็นการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงรายการที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี

7. ปัญหาผลกระทบที่ต้องปฏิบัติในการตรวจนับ ตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อปิดบัญชี สินค้าขาด-เกิน และสินค้าเสียหาย

8. การด้อยค่าสินทรัพย์ การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การได้มาซึ่งสินทรัพย์

และการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประเด็นที่ต้องปฏิบัติ

9. ประเด็นเรื่องการพิจารณาการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะส่งผลกระทบ ณ วันปิดบัญชี

10. ประเด็น รายได้และการรับรู้รายได้ ณ วันปิดบัญชีที่มักผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

11. การพิจารณาและการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่กิจการต้องไม่พลาด

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกิจการจะต้องพิจารณาประเด็นใดบ้าง และสิ้นรอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

13.จุดที่แสดงความผิดปกติในงบการเงินที่สรรพากรจะนำมาใช้ในการตรวจสอบภาษี

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท (จ.ฉะเชิงเทรา)
5/2 Moo 1 ตำบล คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

www.suntarahotel.com
โทรศัพท์ :
033 590 250
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba