กลยุทธ์การปิดบัญชีและงบการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการนำส่งงบการเงินปี 2562 (หลักสูตรใหม่ปี 2561) จ.อยุธยา

รหัสหลักสูตร : 24/4927/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,926 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,461 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน และงบการเงินที่สำคัญ ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

2. ข้อควรระวังสำหรับการนำเสนอสินทรัพย์ หนี้สินที่สำคัญ สำหรับ NPAEs และ PAEs

3. การเปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินปัจจุบันทำอย่างไร สำหรับ NPAEs และ PAEs

4. การปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีมี ประเด็นที่ต้องพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่มักไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

6. ประเด็นการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงรายการที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี

7. ปัญหาผลกระทบที่ต้องปฏิบัติในการตรวจนับ ตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อปิดบัญชี สินค้าขาด-เกิน และสินค้าเสียหาย

8. การด้อยค่าสินทรัพย์ การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การได้มาซึ่งสินทรัพย์

และการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประเด็นที่ต้องปฏิบัติ

9. ประเด็นเรื่องการพิจารณาการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะส่งผลกระทบ ณ วันปิดบัญชี

10. ประเด็น รายได้และการรับรู้รายได้ ณ วันปิดบัญชีที่มักผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

11. การพิจารณาและการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่กิจการต้องไม่พลาด

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกิจการจะต้องพิจารณาประเด็นใดบ้าง และสิ้นรอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

13.จุดที่แสดงความผิดปกติในงบการเงินที่สรรพากรจะนำมาใช้ในการตรวจสอบภาษี

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba