การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561) จ.ชลบุรี

รหัสหลักสูตร : 24/4103/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. งบการเงินตาม NPAEs กับงบการเงินตามประกาศกรมพัฒฯ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่สำคัญในการเตรียมพร้อม NPAEs ในปัจจุบัน
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  กับ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
4. รายการที่จัดประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนมีแนวทางพิจารณาอย่างไรสำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
5. ข้อแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
6. จะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรหากไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีจนถึงปัจจุบัน
7. ผลกระทบกับการใช้บัญชีเล่มเดียวกับการแก้ไขรายการตาม NPAEs
8. ข้อควรระวังในการเปิดเผยรายการและข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม NPAEs และการได้รับสิทธิประโยชน์    
ทางภาษีที่ได้รับมา
9. การปรับปรุงตาม NPAEs ที่ผิดพลาดที่สำคัญในปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม NPAEs ที่ถูกต้อง
10. ผู้บริหารกับการปฏิบัติตาม NPAEs ที่สำคัญในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี
11. กรณีที่มีการแก้ไขงบการเงินในปีปัจจุบันต้องปรับปรุงในงบการเงินปีก่อนที่ได้ยื่นไปแล้วหรือไม่
12. ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
13. การพิจารณาสำหรับการประมาณการหนี้สิน และแนวทางประมาณการหนี้สิน ปี 2561
14. วันที่ต้องรับผิดชอบในการทบทวนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
15. บทบาทของการอนุมัติงบการเงินโดยผู้บริหาร
16. ข้อแตกต่างระหว่างการอนุมัติงบการเงินโดยผู้บริหารกับอนุมัติงบการเงินโดยผู้ถือหุ้น
17. การเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นงบการเงินประจำปีที่สำคัญปัจจุบันสู่อนาคต
18. แนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานการบัญชีในอนาคต
19. คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น (จ.ชลบุรี)
206 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง พัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ :
038-420281
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba