มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 การรับรู้รายได้ที่ให้ใช้กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกประเภท

รหัสหลักสูตร : 21/2292

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

* เจาะประเด็นการรับรู้รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชีใหม่มีผลใช้ 1 มกราคม 2562
* ผลกระทบกับธุรกิจเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS
* การเปิดเผยรายการ

หัวข้อสัมมนา

1. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

- สัญญาตามคำจำกัดความของ TFRS 15

- กรณีการขยายระยะเวลาของสัญญา

- การประเมินการได้รับชำระหนี้ตามสัญญา กรณีประเมิน Portfolio ของสัญญา

- การกำหนดระยะเวลาของสัญญา กรณีคู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าปรับ

- การเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีเปลี่ยนแปลงงาน ผู้รับเหมาควรรรับรู้การเปลี่ยนแปลงงานอย่างไร

2. สินค้าและบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าหรือภาระที่ต้องปฏิบัติ

- กรณีมีหลายกิจกรรม

- กรณีบริการขนส่ง

3. กำหนดราคาของรายการ

- การประมาณการได้โบนัสตามผลงาน วัดจากผลลัพธ์หลายผลลัพธ์เป้าหลายเป้า ความสำเร็จหลายระดับ

- การประมาณการ ได้โบนัสตามผลงาน วัดจากความสำเร็จ 2 ระดับ

- การจำกัดจำนวน ที่จะรวมไว้ในราคาของรายการ

- การทบทวนการประเมินจำนวน ถูกจำกัดไว้ในงวดก่อน

- การทบทวนการประเมินจำนวนมีหลายแบบ

- Volume discounts ควรรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการอย่างไร

- ให้ rebates แก่ลูกค้า ควรกำหนดราคาของรายการอย่างไร

- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า กรณีไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ distinct จะรับรู้ค่าบริการอย่างไร

- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ควรรับรู้อย่างไร

- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

- สิ่งที่ตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า สัญญาว่าจะจ่ายสิ่งตอบแทนที่พิจารณาจากประเพณีปฏิบัติของกิจการ ควรบันทึกส่วนลดรายได้ตามประมาณการเมื่อใด

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏบัติที่รวมอยู่ในสัญญา

- ราคาขาย standalone ที่สังเกตได้โดยตรง จะปันส่วนราคาให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติอย่างไร

- การประมาณราคาขายแบบ standalone วิธี Residual approach

- การปันส่วนส่วนลดราคาของราคาให้แก่สินค้าและบริการอย่างไร

- การปันส่วนส่วนลดและใช้ residual approach

5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ

- ลูกค้าได้รับประโยชน์และใช้ประโยชน์จากบริการไปพร้อมกันขณะที่กิจการให้บริการ

- ลูกค้าไม่ควบคุมงานระหว่างทำ

- สินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นได้

- สินทรัพย์ที่มีรายละเอียดเฉพาะและไม่มี Alternative use

- สิทธิที่จะได้รับชำระเงินจากลูกค้า

- การวัดระดับความก้าวหน้า ภาระที่ต้องพร้อม

- การวัดระดับความก้าวหน้า ปฏิบัติตามภาระและเสร็จบางส่วนก่อนได้สัญญา

6. ผลกระทบเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 ของหลากหลายอุตสาหกรรม

7. การเปิดเผยรายการ

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba