เจาะลึกประเด็นภาษีและวิธีปฏิบัติในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งระบบ**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8504

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกประเด็นภาษีและวิธีปฏิบัติในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศทั้งระบบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ปัญหาการคำนวณต้นทุนทรัพย์สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนกรณีต่างๆตามเงื่อนไขของสรรพากร

2. เจาะลึกปัญหาภาษีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรับรู้รายได้จะใช้วันที่ได้ส่งออกสินค้า วันชำระเงิน วันชำระเงินล่วงหน้า (เงินมัดจำ)

4. อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเมื่อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

5. การคำนวณราคาต้นทุนของสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องคำนวนเป็นเงินตราไทย
อย่างไร

6. การนำเข้าสินค้าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

7. การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการส่งออกสินค้า

8. การตีราคาทรัพย์สิน หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

9. เมื่อใดต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนตาม ม.79/4, 65 ทวิ, ม.9, ประกาศกระทรวงการคลัง และอัตราถัวเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ,ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of thailand) จะต้องใช้อัตราถัวเฉลี่ยซื้อหรือขายและใช้
อัตราถัวเฉลี่ยตั๋วเงินหรือโทรเลข

10. กรณีสัญญาตกลงชำระเป็นเงินบาทแต่เวลาชำระจริงชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องแปลงค่าหรือไม่

11. การลงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

12. การออกใบกำกับภาษี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าและบริการ

13. การหักภาษีนำส่ง ภ.ง.ด.54 และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36

14. การคำนวนกำไร-ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน

15. อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการทำ Swap , Option , Forward

16. อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ใน 1 วัน ประกาศออกมาหลายครั้งจะใช้อัตราใดเพื่อที่จะทำให้ถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์

17. คู่สัญญากำหนดอัตรากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาเองโดยระบุไว้ในสัญญาและจะไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ตามกฎหมาย ทำได้หรือไม่

18. ผลเสียหายกรณีใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้องและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba