การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน และการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน
2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ
3. ปัญหาความล้มเหลวของระบบบัญชีต้นทุนในธุรกิจปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ไข
4. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน และข้อมูลต้นทุนที่มีผลต่อธุรกิจปัจจุบัน
5. การจำแนกประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
6. การวางระบบบัญชีต้นทุนและวีธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
- ระบบต้นทุมมาตรฐาน
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- ระบบต้นทุนช่วง
- ต้นทุนปกติ
7. การวางระบบบัญชีต้นทุน การจัดระบบเอกสารทางบัญชี การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
8. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
9. การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง
10. การบันทึกบัญชีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกบัญชีต้นทุนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
12. การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้
13. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และลดความสูญเสียของธุรกิจ
14. เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ
- การตั้งราคาสินค้า
- การซื้อหรือการเช่า
- การวางแผนหากำไร
- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การปันส่วนต้นทุนแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
- ขยายหรือการผลิตหรือการหยุดผลิต
15. แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุนที่สามารถปฏิบัติจริงได้โดย
- การเพิ่มผลผลิต
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
- การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร
16. ปัญหาที่มักพบกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba