เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4922/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา


Section 1 Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ
1. สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด
2. ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
3. ชี้ประเด็นบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน
Section 2 จัดประเภทกิจกรรม และวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ
7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด
• การทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ
• วิเคราะห์การจัดประเภทกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
- กิจกรรมการดำเนินงาน 
- กิจกรรมการลงทุน 
- กิจกรรมการจัดหาเงิน
Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และลงมือปฏิบัติ (Workshop)
8. เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ว่ามีผลจากรายการใด 
และกิจกรรมประเภทไหน
9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางตรง ” อย่างเข้าใจง่าย พร้อมทดลอง
ทำตัวอย่าง
10. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด “ วิธีทางอ้อม ” อย่างเข้าใจง่าย พร้อมทดลอง
ทำตัวอย่าง
Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด
11. การเปิดเผยรายการ (ปรับปรุง 2560 บังคับใช้ 1 ม.ค. 61 )
12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด
13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด
14. เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
• การอธิบายเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดงวดก่อน
• การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
• การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมกับกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน
15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba