27 กลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2109

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. รายงานทางการเงิน กับความสำคัญ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะตัวเลขกำไรผลการดำเนินงาน ที่สามารถสะท้องอนาคตของกิจการ

2. กำไรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุน มีความเป็นมาและเกี่ยวข้องกันอย่างไร

3. หัวใจสำคัญที่เป็นข้อมูลสำคัญมากต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ อย่างไรที่ทางฝ่ายบริหารต้องการทราบ

4. เทคนิคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและกิจการในการหาวิธีการปรับกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

5. เทคนิคต่างๆ ในปรับกำไรในแนวคิดเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องกับทุกฝ่าย

6. แนวคิดเบื้องหลังการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

7. ข้อบกพร่องในงบการเงินที่มักพบบ่อยๆ และวิธีการสังเกตความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงบการเงิน  และแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุด

8. การปรับปรุงงบการเงินให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

9. คุณภาพของกำไรของกิจการ ที่แสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจการนั้นนักบัญชีต้องพิจารณาอย่างไร

10. รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการตกแต่งกำไรที่เป็นผลกระทบเชิงลบที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

11. การวิเคราะห์สภาพคล้องของงบการเงิน ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความอยู่รอดระยะยาว ที่สามารถชีวัดอนาคตของกิจการได้

12. การวิเคราะห์จุดบกพร่องของกิจการจากข้อมูลทางการเงิน และแนวทางแก้ไขก่อนปัญหาบานปลายในอนาคต

13. อัตราการเงินที่สะท้อนถึงปัญหาของกิจการ และแนวทางสำคัญในการแก้ไขที่อย่างถูกต้องและทันเวลา

14. หลักการเกี่ยวกับการตกแต่งกำไร และวิธีการสังเกต การตกแต่งกำไรในงบการเงิน

15. เทคนิคการบริหารกำไร ที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตของกิจการ

16. การล้างบางมูลค่าทางบัญชีที่ไร้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

17. การพยากรณ์กับเหตุการณ์ในอนาคต ที่สำคัญต่อกิจการ

18. การขายเงินลงทุนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

19. การจัดการและบริหารบริษัทย่อยที่มีปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องของกิจการ

20. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีของกิจการ

21. การตัดจ่ายบัญชีที่ส่งผลในเรื่องการตกแต่งบัญชี ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

22. การขายแล้วเช่ากลับหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นวิธีการตกแต่งบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปหรือไม่

23. ปัญหาการตกแต่งกำไรผ่านการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

24. การคืนหนี้ระยะยาวก่อนกำหนดมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้องอย่างไร

25. การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อสร้างกำไรให้กับกิจการ

26. การซื้อหุ้นคืน ที่มีมุมมองในเรื่องผลประโยชน์ต่อกิจการต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

27. กรณีศึกษาสำคัญ ปัญหาสภาพคล่องที่พบบ่อยๆ แต่ละกิจการ และการหาวิธีการแก้ไขให้ถูกวิธี และกรณีศึกษาสำคัญ การตกแต่งกำไรของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba