หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1241

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

 • Update!! การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ทั้ง 8 ประเภท
 • จ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การพิจารณาข้อตกลงและสัญญาที่เป็นเงินได้ประเภทใด

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
 2. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. การซื้อ-ขายสินค้า กรณีใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • อัตราใหม่ กรณีจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร
 4. จ่ายเงินได้ให้คนต่างด้าวที่ ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน แต่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร
 5. ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีอะไรบ้าง
 6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย1%, 2%, 3%, 5%, 10% หักผิดจะมีผลอย่างไร
 7. การให้“บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องหักภาษีหรือไม่ และหักอย่างไร
  • อะไรคือ สัญญาระยะยาว, สัญญาระยะสั้น
  • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต
  • ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเครื่องจักร(ใบเสร็จแยกค่าแรงกับค่าอะไหล่) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถต้องหักภาษีหรือไม่
 8. การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หักภาษีอย่างไร
 9. ธุรกิจ“ขนส่ง” เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ ชิปปิ้ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ อย่างไรเป็นค่าขนส่ง, ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟรทฟอร์เวิรด์เดอร์ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียวจ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร
  • อย่างไรเป็น“ขนส่ง” “รถรับจ้าง” “เช่ารถ” “ขนโดยแรงงานคน” และอัตราภาษีที่ต้องหัก
 10. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด
  • ค่าติดตั้งโปรแกรม ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งเครื่องจักร ถ้าแยกต่างหากจากค่าของจะหักภาษีอย่างไร
 11. กรณีจ่ายค่าเช่าอาคาร เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลางต้องหักภาษีอย่างไร
 12. การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทน บริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลด และไม่มีส่วนลด
  • จ่ายค่าประกันให้กับเจ้าของอาคารต้องหักภาษีหรือไม่
 13. การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น การจ่ายเงินปันผลและการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การลดทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่ากําไรต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 14. การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร บริการอื่นๆ ของโรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, หอพัก
  • ผู้ที่ใช้บริการห้องพัก
  • บุคคลภายนอก เช่น มาใช้บริการสนามกอล์ฟในโรงแรม, ฟิตเนส, สระว่ายนํ้า, ซาวน่า
 15. ร้านอาหารที่รับจัดงานนอกสถานที่ ภัตตาคาร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 16. จํานวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย500 บาท หรือ1,000 บาทกรณีจ่ายให้รัฐบาลกับจ่ายให้บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นฐานในการหักภาษี ต่างกันหรือไม่อย่างไร
 17. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้า เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทําการส่งเสริมการขาย [Sale Promotion] การชิงโชค ประกวด แข่งขัน
 18. การเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 19. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี จะนําเครดิตในรอบบัญชีใด
 20. กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะคํานวณภาษีอย่างไรและจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่่จ่ายอย่างไร
 21. หักภาษี ณ ที่จ่ายนําส่งแล้ว แต่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะทําอย่างไร
 22. ถ้าหักผิดฝา ผิดตัว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
 23. บทลงโทษของผู้จ่ายที่ ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ที่ ไม่ยอมให้หัก
 24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba