การตรวจสอบรายการในงบการเงินกับประเด็นทางภาษี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดทำบัญชี**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1936

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบรายการในงบการเงินกับประเด็นทางภาษี
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดทำบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. การตรวจสอบงบการเงินกับภาระภาษีถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่

• มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร
• ค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
• ต้นทุนสินทรัพย์กับค่าเสื่อมราคา
• ปัญหาการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

3. ผลกระทบของงบการเงินกับการยื่นแบบผิดพลาดหรือยื่นไว้เกิน

4. ปัญหาการยื่นแบบเพิ่มเติมประเด็นที่มักถูกประเมิน

5. การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีกรณีใดบ้าง ผลกระทบทางภาษีอากร

6. การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ณ วันสิ้นรอบบัญชี
• รายจ่ายต้องห้าม
• รายจ่ายที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
• รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
• รายได้ที่ได้รับยกเว้น
• ขาดทุนสะสม

7. การประกอบกิจการและขาดทุนขั้นต้นจะถูกสรรพากรโต้แย้งหรือไม่และเหตุผลการโต้แย้งอย่างไร
ให้สรรพากยอมรับ

8. วิธีการคำนวณหาว่าการประมาณการกำไรสุทธิกลางปีเกิน หรือต่ำกว่า 25%

9. เหตุผลอะไรบ้างที่ถือเป็น “เหตุอันสมควร” ที่ประมาณการคลาดเคลื่อนไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

10. ปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

• รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หากับสวัสดิการพนักงาน
• รายจ่ายการกุศลส่วนที่เกิน 2% คำนวณอย่างไร
• ค่ารับรองที่เกิน 0.3% คำนวณอย่างไรและประเด็นที่ต้องบวกกลับ
• ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับค่าใช้จ่ายจะพิจารณาอย่างไร
• ค่าปรับศุลกากร สรรพสามิต จราจร กรมการปกครองจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อะไรบ้างที่ต้องบวกกลับ
• ภาษีซื้อที่กิจการมีสิทธิขอคืนแต่ไม่เอาคืนจะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
• มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณอย่างไรจึงจะถือว่าเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารเกินสมควร
• อย่างไรถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ประเด็นสรรพากรมักจะโต้แย้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
• ปัญหาของรายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่ที่นั่งไม่กิน 10 คน

11. มีรายได้อะไรบ้างที่กิจการมักหลงลืมนำไปคำนวณกำไรสุทธิและประเด็นที่มักถูกประเมิน
• รายได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
• รายได้ที่ได้รับรางวัลอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
• ของฟรีที่กิจการได้รับมาต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือไม่
• เงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ

12. ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวัง
• สินค้าขาดหรือเกิน
• สินค้าชำรุด เสียหาย
• สินค้าสูญหายถูกขโมย ทุจริต ผิดพลาด
• การตั้งค่าเผื่อและด้อยค่าสินค้าคงเหลือ

13. ปัญหาเกี่ยวกับสินทรัพย์
• ต้นทุนของสินทรัพย์
• รายจ่ายที่เกิดก่อนได้สินทรัพย์
• รายจ่ายที่เกิดหลังจากได้สินทรัพย์
• การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ต้องระมัดระวัง
• การซ่อมแซมบำรุงรักษากับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
• การตัดจำหน่ายและมูลค่า 1 บาทแนวปฏิบัติที่สำคัญ

14. ประเด็นที่ต้องระมัดระวังและความผิดพลาดที่มักถูกประเมิน
• หากให้กู้ยืมเงินลูกหนี้ค่าหุ้นต้องมีดอกเบี้ยหรือไม่
• ขาดทุนยกมาของกิจการทั่วไปและ BOI
• ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของสินทรัพย์
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าขนส่ง รับจ้างทำของ

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba