e-Learning การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/006/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 600 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 600 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 5 ชม. อื่นๆ 5.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 5 ชม. อื่นๆ 5.30 ชม.

 

สมัครเรียน : วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561
อัตราค่าบริการ : 600 บาท ( รวม VAT )

 

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน
• ความยาว 8 ชั่วโมง 20 นาที

บทที่ 1 สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง
- การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร
- ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
- การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ
- รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ
- ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
บทที่ 2 หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ
2.1 รายได้และการรับรู้รายได้
- รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
- รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้
- รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้
- รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2.2 รายจ่าย
- รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
- รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรช
- ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ
- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
- รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา
- รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์
- ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์
- การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน
- ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา
- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน
- การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
- กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
- หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร
บทที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
- ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
- วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
- การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
- หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี
- การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
บทที่ 6 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)
บทที่ 7 การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
บทที่ 8การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50
บทที่ 9 ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 10 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน

• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (18 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dharmniti e-Learning
เข้าสู่เว็บ : www.e-learningdst.com
โทร : 02-555-0930-2


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 5.30 0 3 0 5.30

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba