ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4100

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวัง
และเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
- เงื่อนไขที่สำคัญเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฯ NPAEs

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน NPAEs จากวันเริ่มประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน

2.รายการที่สำคัญที่ควรต้องให้ความสนใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอดีตสู่ปัจจุบัน

3.การพิจารณาข้อกำหนดของเกณฑ์คงค้างที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

4.ข้อแตกต่างที่สำคัญจากงบดุลสู่งบแสดงฐานะการเงิน

5.ข้อกำหนดที่สำคัญจากแนวคิดการเน้นมูลค่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน

6.ข้อกำหนดพื้นฐานในการรับมือกับการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี NPAEs ตามประกาศสภาวิชาชีพที่สำคัญ

7.ข้อกำหนดของงบกำไรขาดทุนตาม NPAEs ที่อาจมีผลกระทบในการนำเสนอ และประเด็นที่สำคัญทางบัญชีภาษีอากร

8.การพิจารณาด้านกระดาษทำการในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีที่สำคัญตามมาตรฐาน NPAEs

9.วิธีการแก้ไขกำไรสะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561

10.การเปิดเผยรายการที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

11.ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในปัจจุบัน ตาม NPAEs

12.เงื่อนไขที่สำคัญกรณีปฏิบัติตาม NPAEs ไม่ครบถ้วนหรือใช้ NAPEs ไม่ตรงตามข้อกำหนด

13.ข้อพิจารณาด้านการจัดระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

14.การเลือกโปรแกรมบัญชีสำหรับ NPAEs และ PAEs เพื่อให้สอดคล้องกับระบบัญชีและกฏหมายฟอกเงิน

15.การเลือกใช้นโยบายการบัญชีเป็นหน้าที่ของใคร และนักบัญชีมีส่วนร่วมอย่างไร

16.การจัดหาและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีตาม NPAEs ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน

17.ข้อกำหนดในการจัดทำรายงานการประชุมหรือเอกสารหลักฐานที่สำคัญเพื่อประกอบรายการบัญชีตาม NAPEs
ในปัจจุบันและอนาคต

18.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba