เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี (จ.ภูเก็ต)

รหัสหลักสูตร : 24/4053/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม


1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีที่ดี ตามหลักการควบคุมภายใน

2. จุดที่ต้องระมัดระวังในการวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

3. ปัญหาการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน

4. เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบบัญชี

4.1 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้

- หลักการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ การรับรู้รายการลูกหนี้

- หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และข้อควรปฏิบัติ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีลูกหนี้

4.2 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ

- หลักการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้า และหลักปฏิบัติในเรื่องสินค้าคงคลัง

- การรับรู้รายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ วิธีการตัดรายการสินค้าคงเหลือ

- การควบคุมภายในเพื่อลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสินค้าขาดสินค้าเกิน สินค้าชำรุดเสื่อมสภาพ สินค้าสูญหาย

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีสินค้าคงเหลือ

4.3 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- หลักการพิจารณาสำหรับการวางระบบบัญชี และการบันทึกรับรู้รายการ

- หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคา การทบทวนอายุการใช้งาน และข้อควรปฏิบัติ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

4.4 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

- หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบันทึกรับรู้รายได้

- หลักความระมัดระวังเพื่อลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และจุดที่ต้องรับผิดทางบัญชี

- จุดที่ต้องรับผิด และจุดแตกต่างที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบันทึกรายการ

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

4.5 แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

- ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

- แนวการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการรายจ่าย

- รายจ่ายส่วนตัว - รายจ่ายโดยเสน่หา        

- รายจ่ายฝ่ายทุน - ค่ารับรอง

- รายจ่ายการกุศล        - ผลเสียหายได้รับคืน    

- Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

5. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
42 Montri Road, Muang Phuket, Phuket, Thailand 83000
โทรศัพท์ :
076 211 044
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba