ประเด็นสำคัญก่อนการยื่นงบการเงินเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับนำส่งงบการเงินปี 2562 (จ.เชียงใหม่)***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 24/4915/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นด้านการแสดงรายการในงบการเงินที่สำคัญ พร้อมการปรับปรุงรายการในงบการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรูปแบบของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไรก่อนการยื่นงบการเงิน

- รายการที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำเสนองบการเงิน

- รายการปรับปรุงที่สำคัญในงบการเงิน

- รายการปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชีจะต้องบันทึกและจัดทำบัญชีอย่างไรบ้าง

2. ประเด็นด้านการนำเสนอรายการในงบการเงิน ข้อควรระมัดระวังในแต่ละรายการ

- รายการ On Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร ข้อควรระวังในการนำเสนองบการเงิน

- รายการ Off Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

- รายการ On หรือ Off Balance จะติดลบ หรือว่าผิดปกติหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

3. ประเด็นด้านการแสดงรายการด้านสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องระมัดระวัง

- การเปิดเผยรายการ และการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์

- การแสดงรายการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ

- การเปลี่ยนวิธีการในการคิดค่าเสื่อมราคา และการทบทวนอายุการใช้งาน

- การแสดงรายการ/การเปลี่ยนแปลงรายการหนี้สินภาระผูกพันจากการบูรณะสถานที่

- การแสดงรายการ/การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินกับภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- การเลิกใช้งานสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์วิธีการเปิดเผยรายการและการนำเสนอรายการ

- การเปิดเผยการด้อยค่า มีหลักการและวิธีการอย่างไรนำเสนองบการเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

4. ประเด็นการแสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- การปรับปรุงกำไรขาดทุนเหตุจากในอดีต ที่มีผลต่องบการเงินในปีปัจจุบันจะเปิดเผยอย่างไร

- ผลขาดทุนต่อเนื่องจากอดีตจนถึงงวดปัจจุบัน มีข้อพิจารณาอย่างไรในการนำเสนองบการเงิน

- รายการเปรียบเทียบ กรณีในอดีตไม่มีเหตุการณ์ แต่งวดปัจจุบันมีการรายการจะแสดงหรือเปิดเผยอย่างไร

- ปัญหาการคำนวณกำไรต่อหุ้น มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนอย่างไร

5. การนำเสนอรายการในเรื่องผลประโยชน์พนักงานในงบการเงิน มีวิธีการหรือหลักการเปิดเผยอย่างไร

6. การปรับปรุงรายการในงบการเงิน สามารถปรับปรุงย้อนหลังได้ถึงเมื่อใด และต้องทำอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

7. วิธีการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ e-Filing ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

8. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีผลหรือไม่ต่อคุณภาพของงบการเงิน

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมรอยัล ล้านนา(จ.เชียงใหม่)
119 Loi Kroh Road Tambon Chang Khlan, Chang Klan , Chiang Mai
โทรศัพท์ :
053 819 002-13
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba