เทคนิคการขจัดปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561) จ.เชียงใหม่

รหัสหลักสูตร : 24/4118/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1. ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไรให้เหมาะสมกับกิจการ

3. จัดทำงบการเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรูปแบบรายการย่อ

4. หลักเกณฑ์การพิจารณางบการเงินที่สมบูรณ์

5. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุน แตกต่างกันอย่างไร

6. หลักเกณฑ์ในการแยกแสดงรายการในงบการเงิน

7. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

8. การเลือกรูปแบบการแสดงค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

9. การเลือกรูปแบบงบกระแสเงินสดจะทำอย่างไร

10. การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของกิจการโดยใช้งบกระแสเงินสด

11. การเปิดเผยรายการที่ไม่ใช่เงินสดคืออะไร

12. การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ควรจะให้อยู่ในกิจกรรมใด

13. การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย ควรจะให้อยู่ในกิจกรรมใด

14. การหามูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ

15. เปรียบเทียบราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

16. ทำลายสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบันทึกบัญชี

17. การประมาณการผลประโยชน์พนักงานกับต้นทุนการผลิตสินค้า

18. ข้อควรระวังในการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

19. หลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการบันทึกสินค้าเสียหายจากภัยธรรมชาติ

20. การเปิดเผยข้อมูลเรื่องสินค้าคงเหลือจะทำอย่างไร

21. วิธีการวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

21.1 การซื้อเหมาแบบรวมหลายสินทรัพย์รวมกัน

21.2 การซื้อผ่อนชำระ

21.3 สินทรัพย์ได้มาจากการบริจาค

21.4 การได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของกิจการ

21.5 การได้มากับการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น

21.6 การสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาใช้เอง

22. วิธีการพิจารณารายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์

22.1 รายจ่ายฝ่ายทุน

22.2 รายจ่ายฝ่ายรายได้

23. วิธีการบันทึกบัญชีการตีราคาใหม่ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

24. วิธีการพิจารณาปัจจัยในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

24.1 ราคาทุนของสินทรัพย์

24.2 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

24.3 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

24.4 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

25. วิธีการบันทึกบัญชี ประมาณการ ค่ารื้อถอน ขนย้าย บูรณะ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

26. การเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะทำอย่างไร

27. วิธีการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา จะแสดงรายการเป็น สินค้าคงเหลือ,

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

28. หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีการโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็น สินค้าคงเหลือ, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

29. การเปิดเผยข้อมูล อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะทำอย่างไร

30. การด้อยค่า แตกต่างอย่างไรกับการลดมูลค่าลงอย่างถาวร

31. สัญญาเช่าระยะยาว มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน หรือ สัญญาเช่าดำเนินงาน

32. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว

33. การพิจารณารายการใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ผลประโยชน์พนักงาน

34. ผลประโยชน์พนักงานประเภทใดจำเป็นต้องใช้การคำนวณโดยวิธีการคณิตศาสตร์ประกันภัย

35. การประมาณการที่ดีที่สุด ในเรื่องผลประโยชน์พนักงานจะทำอย่างไร

36. ดูอย่างไรว่าสินทรัพย์ที่ได้มานั้นเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องนำดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์

37. วิธีการแยกประเภทระหว่างเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ และกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทำอย่างไร

38. การเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จะดำเนินการอย่างไร

39. การพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จะดำเนินการอย่างไร

40. การเปิดเผยข้อมูลค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะทำอย่างไร

41. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยายบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมรอยัล ล้านนา(จ.เชียงใหม่)
119 Loi Kroh Road Tambon Chang Khlan, Chang Klan , Chiang Mai
โทรศัพท์ :
053 819 002-13
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba