ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2562

รหัสหลักสูตร : 23/4050/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561
และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อกำหนดการแสดงรายการในงบการเงินมีอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงรายการ
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไรก่อนการยื่นงบการเงิน
- รายการที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำเสนองบการเงิน

2. การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง
- รายการ On Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร ข้อควรระวังในการนำเสนองบการเงิน
- รายการ Off Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

3. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
- การเปิดเผยรายการ และการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์
- การแสดงรายการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ
- การเปลี่ยนวิธีการในการคิดค่าเสื่อมราคา
- การแสดงรายการ/การเปลี่ยนแปลงรายการหนี้สินภาระผูกพันจากการบูรณะสถานที่
- การเลิกใช้งานสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์วิธีการเปิดเผยรายการและการนำเสนอรายการ
- การเปิดเผยการด้อยค่า มีหลักการและวิธีการอย่างไรนำเสนองบการเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

4. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน
- การปรับปรุงกำไรขาดทุนเหตุจากในอดีต ที่มีผลต่องบการเงินในปีปัจจุบันจะเปิดเผยอย่างไร
- ผลขาดทุนต่อเนื่องจากอดีตจนถึงงวดปัจจุบัน มีข้อพิจารณาอย่างไรในการนำเสนองบการเงิน
- รายการเปรียบเทียบ กรณีในอดีตไม่มีเหตุการณ์ แต่งวดปัจจุบันมีการรายการจะแสดงหรือเปิดเผยอย่างไร

5. การนำเสนอรายการในเรื่องผลประโยชน์พนักงานในงบการเงิน มีวิธีการหรือหลักการเปิดเผยอย่างไร

6. การปรับปรุงรายการในงบการเงิน สามารถปรับปรุงย้อนหลังได้ถึงเมื่อใด และต้องทำอย่างไร

7. วิธีการนำส่งงบการเงิน และการจัดทำแบบนำส่งงบการเงินในปัจจุบันและในอนาคตที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ

8. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีผลหรือไม่ต่อคุณภาพของงบการเงิน

9. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba