การแก้ไขปัญหาในการจัดทำงบการเงิน ความผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4087/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม


1. วิธีการเรียงลำดับสินทรัพย์ต่างๆในงบแสดงฐานะทางการเงินเพื่อให้ง่ายต่อผู้บริหารในการใช้งบการเงิน

2. จุดที่ต้องระมัดระวังก่อนการจัดทำงบการเงิน ประเด็นที่สำคัญๆ ของงบการเงินทั้ง 5 งบ

3. งบกำไรขาดทุนและรูปแบบของงบกำไรขาดทุนตามมาตรฐานใหม่

4. การจัดทำงบการเงินประเด็นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับรายได้ ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน

5. การบันทึกสินค้าต้นงวดและสินค้าปลายงวด ส่งผลกระทบอย่างไรต่อต้นทุนขาย เช่น

- บันทึกไม่ครบ           - บันทึกสูงไป             - บันทึกต่ำไป

6. ต้นทุนขายมีผลกระทบอย่างไรต่ออัตราส่วนกำไรขั้นต้น และส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างกันอย่างไร มีหลักเกณฑ์ใดเป็นตัวแบ่ง

และกระทบต่องบการเงินอย่างไร

8. การจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสะท้อนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

9. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี มีผลกระทบต่อกำไรสะสมของกิจการอย่างไร

10. หากกิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผล จำเป็นต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายหรือไม่

และหากต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

11. การจัดทำงบกระแสเงินสดแสดงถึงความเสี่ยงภัยทางการเงินอย่างไร

12. กิจการจะต้องจัดทำงบการเงินรวมเมื่อใด มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดทำ

13. การลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะต้องมีการรับรู้รายการในงบการเงินอย่างไร

14. การเปิดเผยข้อเท็จจริงในหมายเหตุประกอบงบถ้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะมีผลกระทบอย่างไร

15. การปรับงบการเงินย้อนหลังและการก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน จะทำได้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba