การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4104/9

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. งบกำไรขาดทุนการเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ

2. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

3. ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

4. รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี

5. รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ สามารถทำได้หรือไม่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

6. รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชขีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้และวิธีปฏิบัติในทางบัญชี

7. ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ทวงถามจนถึงที่สุดไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตามมาตรฐานการบัญชี

8. ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือไม่ชำระเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร

9. บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร

10. การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ

11. การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

12. กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

13. กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

14. กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี

15. ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีมีอะไรบ้าง

16. เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร

17. กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก กิจการควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร

18. การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิมากน้อยเพียงใด

19. กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี

20. ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือไม่

21. ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร

22. หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร

23. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของกิจการ

24. เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันจะต้องปฏิบัติ

ในการบันทึกบัญชีอย่างไร

25. ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

26. ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

27. การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา กิจการจะต้อง

ปฏิบัติอย่างไร

28. อะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมตามมาตรฐานการบัญชี

29. มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือ ต้นทุนการกู้ยืม

ถือเป็นค่าใช้จ่าย

30. ปัญหาการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร

31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba