ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4100/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน NPAE จากวันเริ่มประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน
2.รายการที่สำคัญที่ควรต้องให้ความสนใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอดีตสู่ปัจจุบัน
3.การพิจารณาข้อกำหนดของเกณฑ์คงค้างที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
4.ข้อแตกต่างที่สำคัญจากงบดุลสู่งบแสดงฐานะการเงิน
5.ข้อกำหนดที่สำคัญจากแนวคิดการเน้นมูลค่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน
6.ข้อกำหนดพื้นฐานในการรับมือกับการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี NPAE ตามประกาศสภาวิชาชีพที่สำคัญ
7.ข้อกำหนดของงบกำไรขาดทุนตาม NPAE ที่อาจมีผลกระทบในการนำเสนอและ
ประเด็นที่สำคัญทางบัญชีภาษีอากร
8.การพิจารณาด้านกระดาษทำการในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีที่สำคัญ
ตามมาตรฐาน NPAE
9.วิธีการแก้ไขกำไรสะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561
10.การเปิดเผยรายการที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร ใครเป้นผู้รับผิดชอบ
11.ผู้บริหารมีบทบาทอย่างไรในปัจจุบัน ตามNPAE
12.เงื่อนไขที่สำคัญกรณีปฏิบัติตาม NPAE ไม่ครบถ้วนหรือใช้ NAPE ไม่ตรงตามข้อกำหนด
13.ข้อพิจารณาด้านการจัดระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันและอนาคต
14.การเลือกโปรแกรมบัญชีสำหรับ NPAE และ PAE เพื่อให้สอดคล้องกับระบบัญชีและกฏหมายฟอกเงิน
15.การเลือกใช้นโยบายการบัญ๙เป็นหน้าที่ของใคร และนักบัญชีมีส่วนร่วมอย่างไร
16.การจัดหาและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีตาม NPAE ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน
17.ข้อกำหนดในการจัดทำรายงานการประชุมหรือเอกสารหลักฐานที่สำคัญ
เพื่อประกอบรายการบัญชีตาม NAPE ในปัจจุบันและอนาคต
18.คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเอวานา บางนา
900 ซ.บางนาตราด 12/1 บางนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 763 2900
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba