มาตรฐาน 6 ฉบับ ที่กระทบกับงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4113/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ก้าวทันกับทิศทางมาตรฐานการบัญชี พร้อมสรุปแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับใดบ้าง ที่มีกระทบกับงบการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ

3. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ที่กระทบกับงบการเงิน

· ทำความเข้าใจรูปแบบงบการเงินว่าเป็นอย่างไร

· แนวปฏิบัติการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่เป็นระบบจะต้องปฏิบัติอย่างไร

· การจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่วัดมูลค่าคล้ายกันเข้าด้วยกันจะต้องปฏิบัติอย่างไร

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

4. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ที่กระทบกับงบการเงิน

· แนวปฏิบัติวิธีวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

· หลักปฏิบัติทางบัญชีประเด็นปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ชำรุด สูญหาย ขาด-เกิน เสื่อมสภาพ ทำลาย จะมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ที่กระทบกับงบการเงิน

· หลักการรับรู้รายการและการปรับปรุงประมาณการ วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

6. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่กระทบกับ

งบการเงิน

· วิธีคิดค่าเสื่อมราคา วิธีใดที่ ไม่อนุญาตให้ใช้

· หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา

· หลักเกณฑ์การตีราคาใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

7.ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 17 เรื่อง สัญญาเช่า ที่กระทบกับงบการเงิน

· ประเด็นข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ที่นักบัญชีควรทราบ

· ผลกระทบต่อการแสดงรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

 

8. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน TAS 18 เรื่อง รายได้ ที่กระทบกับงบการเงิน

· หลักการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

และวิธีการบันทึกรับรู้รายการ

· หลักการรับรู้ทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยรับ การให้เช่าสินทรัพย์และรายได้อื่น ๆ

ที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และวิธีการบันทึกรับรู้รายการ

· Case study ของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจริง

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba