ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2562

รหัสหลักสูตร : 23/4050/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม


1. ข้อกำหนดการแสดงรายการในงบการเงินมีอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงรายการ

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไรก่อนการยื่นงบการเงิน

- รายการที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำเสนองบการเงิน

2. การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง

- รายการ On Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร ข้อควรระวังในการนำเสนองบการเงิน

- รายการ Off Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

3. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การเปิดเผยรายการ และการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์

- การแสดงรายการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ

- การเปลี่ยนวิธีการในการคิดค่าเสื่อมราคา

- การแสดงรายการ/การเปลี่ยนแปลงรายการหนี้สินภาระผูกพันจากการบูรณะสถานที่

- การเลิกใช้งานสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์วิธีการเปิดเผยรายการและการนำเสนอรายการ

- การเปิดเผยการด้อยค่า มีหลักการและวิธีการอย่างไรนำเสนองบการเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

4. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน

- การปรับปรุงกำไรขาดทุนเหตุจากในอดีต ที่มีผลต่องบการเงินในปีปัจจุบันจะเปิดเผยอย่างไร

- ผลขาดทุนต่อเนื่องจากอดีตจนถึงงวดปัจจุบัน มีข้อพิจารณาอย่างไรในการนำเสนองบการเงิน

- รายการเปรียบเทียบ กรณีในอดีตไม่มีเหตุการณ์ แต่งวดปัจจุบันมีการรายการจะแสดงหรือเปิดเผยอย่างไร

5. การนำเสนอรายการในเรื่องผลประโยชน์พนักงานในงบการเงิน มีวิธีการหรือหลักการเปิดเผยอย่างไร

6. การปรับปรุงรายการในงบการเงิน สามารถปรับปรุงย้อนหลังได้ถึงเมื่อใด และต้องทำอย่างไร

7. วิธีการนำส่งงบการเงิน และการจัดทำแบบนำส่งงบการเงินในปัจจุบันและในอนาคตที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ

8. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีผลหรือไม่ต่อคุณภาพของงบการเงิน

9. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba