สรุปข้อผิดพลาดและเจาะลึกแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน NPAEs ฉบับสำคัญ ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 23/4109/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปัจจุบันตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

2. Update มาตรฐานฉบับใหม่ที่บังคับใช้ในปี 2561

3. รูปแบบรายการย่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs

4. สรุปข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน NPAEs ฉบับสำคัญๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง

- สินค้าคงเหลือ

- เงินลงทุน

- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. มาตรฐาน TFRS for PAEs ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจำเป็นต้องทราบ

สำหรับผู้ที่ใช้ TFRE for NPAEs

- งบการเงินรวม

- งบกระแสเงินสด

- สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- โปรแกรมพิเศษแก่ลูกค้า

6. ประเด็นที่สำคัญเพิ่มเติมของมาตรฐานบางฉบับที่กิจการ NPAEs ต้องพิจารณาในการใช้ปฏิบัติงาน

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

- ผลประโยชน์พนักงาน

- การด้อยค่าของสินทรัพย์

- ภาษีเงินได้
7.
คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบสภาวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba