กลยุทธ์การบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2383

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การบริหารสินค้าคงคลังมีความสําคัญอย่างไรและทําไมต้องบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

2. เครื่องมือและเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องรู้

3. หลักการจัดผังสถานที่ การวางตําแหน่งและการไหลของสินค้าให้มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

4. กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าและการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี   
ที่มักเกิดความผิดพลาดและโอกาสการทุจริต
- การรับสินค้าและพัสดุเข้าสู่คลังสินค้า
- การเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า มีการเบิกจ่ายแบบใดบ้าง
- การโอนย้ายสินค้าในคลัง และระหว่างคลังต่างๆ
- การเบิกใช้ภายในบริษัท
- การตรวจนับสินค้าคงเหลือและการปรับปรุงรายการสินค้าขาดเกิน

5. การจัดเตรียมระบบเอกสาร การจัดทําเอกสาร และการบันทึกรายการเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าที่   
เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือโอกาสการทุจริตควรเป็นอย่างไร

6. การเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง

7. Logistics Matrix คืออะไร จะช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม   
และประหยัดต้นทุนในการเก็บรักษาได้จริงหรือไม่ ต้องใช้เทคนิคใดบ้าง

8. ผลของการจัดการคลังสินค้าที่ดี เมื่อนํามาใช้ร่วมกับ JIT : Just in Time และ EOQ
(Economy Order Quantity) จะมีผลต่อการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment)จริงหรือไม่

9. การกําหนดระดับสินค้าคงเหลือหรือ Safety Stock  ที่เหมาะสมต้องคํานึงถึงอะไรบ้าง

10. การจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์  กรมสรรพากรให้ถูกต้องเป็นอย่างไร

11. ทําไมจึงต้องแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

12. การบริหารและจัดเก็บสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าชํารุด สินค้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน 
เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิตควรทําอย่างไรและกระทบการการบันทึกรายการบัญชีอย่างไรบ้าง

13. สินค้าคงเหลือมีการด้อยค่าหรือไม่

14. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวัดอย่างไร

15. จะรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใดอย่างไร

16. เทคนิคการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง

17. เทคนิคการตรวจนับสินค้า โดยไม่ต้องหยุด การเบิก – จ่ายสินค้า

18. การตัดสินใจเชิงบริหารเรื่องสินค้าคงคลัง  (Management Decision)

19. กรณีศึกษา – Case Study

20. ถาม – ตอบปัญหา

21. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba