ประเด็นการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมปัญหาและวิธีการนำส่งงบการเงิน e-Filing (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4042/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงิน
พร้อมปัญหาและวิธีการนำส่งงบการเงิน e-Filing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พ

หัวข้อสัมมนา

1. Update มาตรฐานการบัญชีที่กระทบต่อการจัดทำงบการเงิน

2. 10 ข้อผิดพลาดในงบการเงินที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี

3. ประเด็นด้านความแตกต่างของค่าใช้ทางบัญชีและค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรที่พบในงบเงิน

4. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน องค์ประกอบและโครงสร้างที่สำคัญ

• งบแสดงฐานะทางการเงิน
• งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
• งบกระแสเงินสด
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. ขั้นตอนและวิธีการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing
• การเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form และรูปแบบ XBRL in Excel
• ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ในรูปแบบ XBRL in Excel
• ตัวอย่างงการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing
• ปัญหาการยื่นงบการเงินละวิธีการตรวจสอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba